OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES TO MUSIC EDUCATION

Author : Tarkan YAZICI
Number of pages : 433-445

Abstract

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin tutumları belirlenmiş, tutumlarının çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Şeker ve Saygı (2013) tarafından geliştirilen “Müzik Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği”nin kullanıldığı çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte ve müzik eğitimi I-II derslerini almakta olan 53 “Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı” öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların müzik öğretimine önem verme ve müzik dersine ilişkin duygu ve düşünceler alt boyutlarına yönelik “olumlu”, müzik öğretimine ilişkin akademik çalışmalar yapma alt boyutlarına yönelik “kararsız” tutum sergiledikleri; cinsiyet, bölümde alınan müzik eğitimini yeterli görme, okul öncesi müzik öğretim programlarını inceleme ve yeni yöntem/teknik/yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma değişkenlerinin, çalışma grubunun müzik öğretimine yönelik tutumları açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Keywords

Müzik, Öğretmen, Okul Öncesi, Müzik Öğretimi, Tutum

Read: 765

Download: 239