İNSANA YAKIŞIR İŞ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Çalışma Ekonomisi
Number of pages: 123-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsana yakışır iş kavramı ilk kez ILO Direktörü Juan Somavia tarafından 1999 yılında gerçekleştirilen ILO konferansında dile getirilmiştir. Somavia yaptığı konuşmada özgürlük, eşitlik, güvenlik ve en önemlisi insan hakları çerçevesinde kadın ve erkek tüm çalışanlar için insan onuruna yakışır iş olanaklarının arttırılmasının ILO’nun öncelikli hedefleri arasında olması gerektiğini yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Bu tarihten sonra insana yakışır işin ölçülmesi yönünde pek çok çalışma hayat geçirilmiştir. İnsana yakışır iş adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için anahtar bir role sahiptir ve aynı zamanda yoksulluğu azaltma çabalarının da tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu kapsamda insana yakışır iş, verimlilik ve adil ücret, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan bireyler ve aileleri için sosyal koruma ve çalışanlara kendi çıkarlarını ilgilendiren konulara katılma ve organize olma fırsatı sağlar. Bu çerçevede insana yakışır işin içeriğini oluşturan dört unsurdan bahsedilmektedir. Bunlar, çalışma hayatına ilişkin temel haklar, istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal diyalog’dur. Bu unsurların her biri birbirleri ile ayrılmaz bir bütünlük içerisindedir. Bu çalışmada insana yakışır iş kavramının neleri içerdiğine dair bir değerlendirme yapıldıktan sonra ölçülmesine yönelik geliştirilen yöntemlerden bahsedilecektir. Daha sonra istatistiksel veriler ışığında OECD ülkeleri ile kıyaslanmak suretiyle Türkiye’de insana yakışır işin genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve Türkiye'nin insana yakışır iş endeksi belirlenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The concept of decent work was firstly announced by Juan Somavia at the ILO conference in 1999. Somavia emphasized that the primary targets of ILO should be freedom, equality, security and most importantly enhancing decent work opportunities for men and women within the context of human rights. Since then, numerous studies have been made on measuring decent work. Decent work is integral to efforts to reduce poverty and is a key mechanism for achieving equitable, inclusive and sustainable development. It involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, provides security in the workplace and social protection for workers and their families, and gives people the freedom to express their concerns, to organize and to participate in decisions that affect their lives. The paper discusses the goals and features of the four decent work components namely, rights at work, employment,social security and social dialogue. Each of these elements are with each other in an inseparable unity. In this study, firstly an evaluation of elements of decent work would be made then the methodologies that developed for measuring decent work would be elaborated. Secondly, an assessment of decent work for Turkey would be made in the light of statistical data in comparison with OECD countries would be presented. Finally, an index of decent work for Turkey would be displayed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics