TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKALARI
URBANIZATION POLICIES IN TURKEY

Author : Polat TUNÇER
Number of pages : 275-290

Abstract

Kentleşme Türkiye’nin temel sorunlarından birisidir. Zira düzenli ve planlı bir kentleşme kette yaşayanların yaşam standartlarının yükselttiği gibi temel ihtiyaçların da kolaylıkla karşılanmasını sağlar. Bu nedenle gerek beş yıllık kalkınma planlarında gerekse siyasi partilerin programlarında konuya yer verilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili sivil toplum örgütleri de tüzüklerinde konuya az ya da çok değinmektedirler. Kentleşme ile ilgili bir bakanlık bulunmasına ve kentleşme politikası ile ilgili hedeflere hükümet programlarında da yer verilmesine karşın günümüzde kentleşme politikalarının başarılı olduğu pek söylenemez. Bu başarısızlığın siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuksal boyutları bulunmaktadır. Biz bu makalede konuyu; onuncu kalkınma planı, hükumet programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları, Şehircilik Bakanlığı stratejik planı, AB ilerleme raporları (2004 ve 2014) ve konuyu medya da yer alış biçimiyle ele alacağız.

Keywords

Kentleşme, Kent Yönetimi, Avrupa Birliği, Sivil Toplum Örgütleri

Read: 718

Download: 249