TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 275-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentleşme Türkiye’nin temel sorunlarından birisidir. Zira düzenli ve planlı bir kentleşme kette yaşayanların yaşam standartlarının yükselttiği gibi temel ihtiyaçların da kolaylıkla karşılanmasını sağlar. Bu nedenle gerek beş yıllık kalkınma planlarında gerekse siyasi partilerin programlarında konuya yer verilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili sivil toplum örgütleri de tüzüklerinde konuya az ya da çok değinmektedirler. Kentleşme ile ilgili bir bakanlık bulunmasına ve kentleşme politikası ile ilgili hedeflere hükümet programlarında da yer verilmesine karşın günümüzde kentleşme politikalarının başarılı olduğu pek söylenemez. Bu başarısızlığın siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuksal boyutları bulunmaktadır. Biz bu makalede konuyu; onuncu kalkınma planı, hükumet programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları, Şehircilik Bakanlığı stratejik planı, AB ilerleme raporları (2004 ve 2014) ve konuyu medya da yer alış biçimiyle ele alacağız.

Keywords

Abstract

Urbanization is one of Turkey's main problem. As well as improving the standard of living because living in a planned and orderly urbanization cat easily allow for the provision of basic needs. Therefore, both the subject are included in the programs of both political parties in the five-year development plan. It is also less subject to relevant civil society organizations in the statutes or are very touched. Also available in a ministry and government programs related to urbanization policy objectives related to urbanization today, although not exactly a success given the urbanization policy. This failure of political, social, cultural, economic and legal dimensions. We said in this article; tenth development plan, government programs, programs of political parties in the parliamentary group, non-governmental organizations, the Ministry of Urbanism strategic plan, the EU progress reports (2004 and 2014) and the subject will deal with the media in place exchange format.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics