BİR TURİZM İŞLETMESİ OLAN BAĞCILIK İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI: TRAKYA’DA BİR ÇALIŞMA
SUSTAINABILITY APPROACH TO VINEYARD FACILITIES AS TOURISTIC ENTERPRISES: A STUDY IN THRACE

Author : Mehmet Han ERGÜVEN
Number of pages : 225-237

Abstract

Turizme sadece işletmecilik boyutu açısından yaklaşıldığında, turizmin doğayı tahrip ettiği deniz-kum-güneş (d-k-g) turizmi destinasyonlarında net olarak görülmektedir. D-k-g turizminde belli bir tatmin seviyesine ulaşan turistler, “özel ilgi” temelli şekillenen yeni turizm çeşitlerine yönelmektedir. Bu turizm çeşitlerinde turizm olgusu, işletmecilik unsuru yanında coğrafya boyutu ile de ele alınmaktadır. Bu bağlamda 1970’lerden beri bir moda kavram gibi görünse de özellikle Almanca konuşulan coğrafyada, temelleri 100 yıl öncesine kadar uzanan bir anlayış karşımıza çıkmaktadır: Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik, sosyo-ekolojik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere üç boyutlu kabul edilmekle birlikte bu araştırmada sadece sosyo-ekolojik boyut ele alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılarak toplamda 12 Trakya Bağ Rotası (TBR) işletmesinden sekizinin sahibi ya da işletmecisi olan toplam dokuz kişi ile derinlemesine görüşmeler geçekleştirilmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma ile ilgili yazılı dokümanlar incelenmiştir. Trakya’da bağcılık işletmeleri ile gastronomi turizmi araştırmaları yapılırken, çalışmalar sırasında sürdürülebilirlik anlayışı ile işletmecilik yaptıkları ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir işletmecilik bu çalışmada sosyo-ekolojik boyutu ile; içme suyu ve atık su, katı atık, enerji üretimi, erozyon, doğal yaşama katkı ve geleceğe yönelik kaygılar alt başlıklarında ele alınmıştır. Görüşülen işletmecilerin hem sürdürülebilir yaşam tarzını benimsedikleri hem de bunu işletmelerinde uygulamaya çalıştıkları görülmekle birlikte uygulama sürecinde bazen yasal prosedürlerin henüz yeteri kadar işlevsellik kazanmadığı görülmüştür.

Keywords

Sürdürülebilirlik, Sosyo-ekoloji, Bağcılık, Trakya Bağ Rotası

Read: 1,230

Download: 430