NADİR ŞAH’IN NEDİMİ MİRZÂ ZEKÎ’NİN MAĞRÛRÂNE MEKTUBUNA KOCA RÂGIB PAŞA’NIN CEVABI

Author:

Year-Number: 2015- 38
Number of pages: 61-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koca Râgıb Paşa (ö. 1763) hem iyi bir devlet adamı hem de iyi bir şair ve yazardır. Hayatı devletin birbirinden uzak yerlerinde yaptığı farklı görevler, azller ve sürgünlerle geçmiş olmasına rağmen sanatçı yönüyle çok üretken bir kişiliğe sahiptir. Divanı ile birlikte farklı konularda kaleme aldığı yedi kadar eseri bulunmaktadır. Râgıb Paşa’nın Bağdat defterdarlığı sırasında Nadir Şah, Bağdat’ı muhasara altına almıştır (1733). Bağdat muhasarası sırasında Nadir Şah elindeki güce güvenerek gurura kapılmış ve Erzurum’dan yardıma gelen Osman Paşa’ya alaycı ve mağrurâne mektuplar yazmıştır. Aynı mağrurâne tavırla Nadir Şah’ın nedimi Mirza Zeki de Râgıb Paşa’ya bir mektup göndermiştir. Râgıb Paşa da bu mektuba bir cevabnâme yazmıştır. Çalışmamıza konu olan bu cevabnâmeden anlaşıldığı kadarıyla Mirza Zeki, psikolojik baskı yapmak ve rakibin durumunu öğrenmek amacıyla Osmanlı Devletini ve devlet adamlarını küçümseyen alaycı bir üslup kullanmıştır. Râgıb Paşa, Mirza Zeki’nin mağrurâne mektubuna nezaketle fakat Osmanlı Devletinin bölgedeki durumunu tarihî olgularla ve İran’a karşı kazanılan zaferleri hatırlatarak cevap vermiştir.

Keywords

Abstract

Koca Ragıb Pasha made statesmanship both authorship and poet in 66-years his life. He did tasks in different places far from each other the state and spent his life in exile dismissal and though he had his very productive direction as a writer and poet. Ragıp Pasha has written a Divan and seven works on different topics. While Ragıp Pasha was in Baghdad Treasurer Baghdad was under siege Nadir Shah. He was proud to have relied upon the power during the siege of Baghdad and he wrote mocking and haughty letters to Osman Pasha who came to help from Erzurum to Baghdad. With the same haughty attitude Nadir Shah’s close friend Mirza Zeki also sent a letter to Ragıp Pasha. Ragıp Pasha also wrote a letter in response to Mirza Zeki’s letter. Mirza Zeki has used a style sarcastic and dismissive about the Ottoman State and statesmen of Ottoman state to make psychological pressure and to learn about the status of the enemy. Ragıp Pasha graciously responded to Mirza Zeki’s haughty letter and he replied recalling the historical facts of the situation in the region of the Ottoman Empire and recalling the victories gained against Iran.

Keywords