İKİ DİLLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE YAZILI ANLATIM BECERİLERİ VE YAZMA KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON TURKISH WRITTEN EXPRESSION SKILLS AND WRITING ANXIETY OF BILINGUAL PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS

Author : Mehmet Nuri KARDAŞ
Number of pages : 239-252

Abstract

Özet Bu çalışmanın temel amacı, iki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe yazılı anlatım becerisi ile Türkçe yazma kaygısı düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın diğer bir amacı, cinsiyet faktörünün Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisi ve yazma kaygılarıyla ilişkisini ortaya koymaktır. Betimsel tarama araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada adayların yazılı anlatım becerisi düzeylerinin :2,8288 “Kısmen Yeterli” olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet faktörünün adayların “Buluş becerileri” üzerinde bir etkisi tespit edilmemiştir. Bun karşılık cinsiyetin “Planlama becerileri” (t:3,897, p

Keywords

İki Dilli Türkçe Öğretmeni Adayları, Türk Yazılı Anlatım Becerisi, Türkçe Yazma Kaygısı, Cinsiyet

Read: 1,151

Download: 411