İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 371-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkili bir eğitim- öğretim ortamı oluşturmanın en önemli birleşenlerinden birisinin de öğretmenlerin sınıf yönetimindeki başarısının olduğu hemen herkes tarafından kabul edilen bir durumdur. Bu konudaki genel kabul görmüş yaklaşımlara ilave olarak her dersin sınıf yönetiminde karşılaşılan zorluklar da farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırmanın amacı; İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorlukların İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlenip, değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile belirlenen 2014–2015 eğitim-öğretim yılı II. döneminde Malatya ilindeki 10 farklı okulda görev yapan 20 İngilizce öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak; İngilizce öğretmenlerinin, sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorluklar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu öğrencilerin derse karşı ilgisiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce seviyelerinin farklı olmasından kaynaklanan sorunların da öğretmen ve öğrencilerin derslere olan motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Yine sınıf mevcutlarının kalabalık olmasının da İngilizce dersinin işlenişini olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir. Katılımcılar sınıf yönetiminde daha başarılı olabilmek için yapılabilecek faaliyetlerin başında dersin daha eğlenceli hale getirilmesi, güncelliğini yitirmiş ders araç ve gereçlerinin teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellenmesi, amacına uygun dil laboratuarların oluşturulması, yabancı dilin önemini ve gerekliliğini kavratabilmek için projeler hazırlanarak yurtdışı etkinliklerinin yapılması, İngilizcenin seviye tespit sınavı ile öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ders araç ve gereçlerinin yetersiz olmasından kaynaklanan bir takım problemlerden dolayı öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olamadığı da araştırmada çıkan önemli sonuçlardandır. Ayrıca M.E.B. tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ve bu kitapların kullanılmasının zorunlu olduğu kitapların güncellikten uzak ve birçok yönden de yetersiz olduğunu, bu yetersizliklerin de dersin işlenişini bir çok yönden olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

That teacher’s success in classroom management is one of the most important components of creating an efficient education environment is a situation accepted by almost everybody. In addition to generally accepted approaches on this subject, the difficulties faced in the classroom management of each course may also differ. The aim of this study is to determine and evaluate the difficulties faced by English teachers in classroom management, according to English teachers’ opinions. The pool of the study is composed of 20 English teachers who worked at 10 different schools in the second term of 2014-2015 school year in Malatya and who are determined by convenient sampling method out of purposive sampling methods. In the study, phenomenology design is used. A content analysis method is used for the evaluation of the data. As a result, when the difficulties faced by English teachers in classroom management are examined, most of the participants state that students are uninterested in the lesson. Moreover, they state that problems resulting from students’ different English levels affect the motivation of a teacher and students for lessons negatively. It is also stated that classroom size’s being large affects the functioning of English lessons in a negative way. Participants remark that in order to be effective in classroom management, it is necessary to make the lesson more entertaining. This can be done by to updating out of date course materials in accordance with technological developments, establishing relevant language laboratories, organizing foreign activities by developing projects in order to have the importance and necessity of foreign languages understood and grouping students with regard to their levels by means of placement test. That teachers are not successful in classroom management as a result of course materials’ being inadequate is one of the significant results of the study. Additionally, they state that textbooks which are distributed by the Ministry of National Education free of charge and whose usage are made obligatory and are not up-to-date and insufficient in many aspects. These inadequacies affect the functioning of the lesson negatively in many ways.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics