İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE DIFFICULTIES THAT ENGLISH TEACHERS HAVE WHILE MANAGING THE CLASSROOM ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS

Author : Önder ŞANLI
Number of pages : 371-385

Abstract

Etkili bir eğitim- öğretim ortamı oluşturmanın en önemli birleşenlerinden birisinin de öğretmenlerin sınıf yönetimindeki başarısının olduğu hemen herkes tarafından kabul edilen bir durumdur. Bu konudaki genel kabul görmüş yaklaşımlara ilave olarak her dersin sınıf yönetiminde karşılaşılan zorluklar da farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırmanın amacı; İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorlukların İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlenip, değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile belirlenen 2014–2015 eğitim-öğretim yılı II. döneminde Malatya ilindeki 10 farklı okulda görev yapan 20 İngilizce öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak; İngilizce öğretmenlerinin, sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorluklar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu öğrencilerin derse karşı ilgisiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce seviyelerinin farklı olmasından kaynaklanan sorunların da öğretmen ve öğrencilerin derslere olan motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Yine sınıf mevcutlarının kalabalık olmasının da İngilizce dersinin işlenişini olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir. Katılımcılar sınıf yönetiminde daha başarılı olabilmek için yapılabilecek faaliyetlerin başında dersin daha eğlenceli hale getirilmesi, güncelliğini yitirmiş ders araç ve gereçlerinin teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellenmesi, amacına uygun dil laboratuarların oluşturulması, yabancı dilin önemini ve gerekliliğini kavratabilmek için projeler hazırlanarak yurtdışı etkinliklerinin yapılması, İngilizcenin seviye tespit sınavı ile öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ders araç ve gereçlerinin yetersiz olmasından kaynaklanan bir takım problemlerden dolayı öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olamadığı da araştırmada çıkan önemli sonuçlardandır. Ayrıca M.E.B. tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ve bu kitapların kullanılmasının zorunlu olduğu kitapların güncellikten uzak ve birçok yönden de yetersiz olduğunu, bu yetersizliklerin de dersin işlenişini bir çok yönden olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

Keywords

Sınıf Yönetimi, Yönetim Becerileri, Yabancı Dil

Read: 699

Download: 241