TÜRKİYE’DE VİYOLA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON VIOLA IN TURKEY

Author : Canan ÇEŞİT
Number of pages : 445-462

Abstract

Araştırmada, Türkiye’de viyola üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarını incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırma ile viyola alanında tamamlanmış olan çalışmaların; araştırma alanları, yöntemleri, yıllara göre dağılımı gibi yönlerden durumunun saptanması, viyola alanında yapılacak yeni çalışmalar için literatür taraması ve konu seçimi aşamalarına yönelik kaynak oluşturulması, viyola alanında yapılan bilimsel çalışmalardaki problemlerin ve eksikliklerin ortaya çıkarılarak daha nitelikli çalışmaların oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama kataloğundan ulaşılabilen 49 tez oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar; tez türü, üniversite, yıl, enstitü, ana bilim dalı, araştırma modeli ve konuları bakımdan frekans, yüzde dağılımları yapılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda konularına göre 10 farklı grup (viyola eğitimi, literatür, biyografi, eser inceleme, metot inceleme, etüt inceleme, metot önerisi, çalışma önerisi, yapısal-tarihsel inceleme, diğer) oluşturularak incelenen çalışmaların; 1994-2014 yılları arasında, 18 farklı Üniversite’de, 4 farklı Enstitü ve 2 farklı A.B.D.’na bağlı olarak tamamlandığı belirlenmiştir. En fazla “eser inceleme” ve “viyola eğitimi” konu gruplarında çalışma tamamlandığı belirlenmiştir. En fazla Yüksek Lisans seviyesinde (% 75.51) çalışma tamamlandığı, Doktora seviyesinde çok az sayıda (% 2.04) çalışma bulunduğu ve çalışmaların büyük çoğunluğunun tarama (% 97.95) modelinde hazırlandığı, deneme modelinde çalışma bulunmadığı ulaşılan sonuçlar arasındadır. Ayrıca, çalışmaların konularına göre farklı niteliklerinin ortaya çıkarılması bakımından sonuç kısmında bir değerlendirme yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar göz önüne alınarak sonraki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Viyola, Viyola Araştırmaları, Lisansüstü Viyola Tezleri, Müzik Araştırmaları, Lisansüstü Müzik Tezleri

Read: 690

Download: 223