TÜRKİYE’DE VİYOLA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 445-462
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Araştırmada, Türkiye’de viyola üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarını incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırma ile viyola alanında tamamlanmış olan çalışmaların; araştırma alanları, yöntemleri, yıllara göre dağılımı gibi yönlerden durumunun saptanması, viyola alanında yapılacak yeni çalışmalar için literatür taraması ve konu seçimi aşamalarına yönelik kaynak oluşturulması, viyola alanında yapılan bilimsel çalışmalardaki problemlerin ve eksikliklerin ortaya çıkarılarak daha nitelikli çalışmaların oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama kataloğundan ulaşılabilen 49 tez oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar; tez türü, üniversite, yıl, enstitü, ana bilim dalı, araştırma modeli ve konuları bakımdan frekans, yüzde dağılımları yapılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda konularına göre 10 farklı grup (viyola eğitimi, literatür, biyografi, eser inceleme, metot inceleme, etüt inceleme, metot önerisi, çalışma önerisi, yapısal-tarihsel inceleme, diğer) oluşturularak incelenen çalışmaların; 1994-2014 yılları arasında, 18 farklı Üniversite’de, 4 farklı Enstitü ve 2 farklı A.B.D.’na bağlı olarak tamamlandığı belirlenmiştir. En fazla “eser inceleme” ve “viyola eğitimi” konu gruplarında çalışma tamamlandığı belirlenmiştir. En fazla Yüksek Lisans seviyesinde (% 75.51) çalışma tamamlandığı, Doktora seviyesinde çok az sayıda (% 2.04) çalışma bulunduğu ve çalışmaların büyük çoğunluğunun tarama (% 97.95) modelinde hazırlandığı, deneme modelinde çalışma bulunmadığı ulaşılan sonuçlar arasındadır. Ayrıca, çalışmaların konularına göre farklı niteliklerinin ortaya çıkarılması bakımından sonuç kısmında bir değerlendirme yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar göz önüne alınarak sonraki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research is aimed at studying postgraduate theses on viola in Turkey. It is intended to determine the position of completed studies on viola in terms of research fields, methods, distribution by year; to serve as a source for literature search and subject selection for future studies; and to contribute to produce more qualified studies through revealing the problems and failures in academic researches about viola. The research is a descriptive study using survey method. The sample of the research consists of the 49 theses at The Council of Higher Education (COHE) Thesis Inventory. The studies included in the research were analyzed according to frequency percentage distribution in terms of thesis type, university, year, institute, department, the research model applied, and their topics. At the end of the study, it was established that the studies, which were examined in 10 different groups created by topic (viola education, literature, biography, work review, method review, paper review, method recommendation, study recommendation, structural-historical review, other) were conducted in 18 different universities, 4 different institutes and 2 different departments between the years 1994-2014. It was found out that most of the studies were carried out on “work review” and “viola education” topic groups. It was also concluded that there are mostly master's level studies (% 75.51) and very few researches at doctorate level(% 2.04); that a large majority of the studies (% 97.95) were prepared using survey method and there are no studies applying experimental method. Additionally, an evaluation has been made at the conclusion with the purpose of uncovering the different characteristics of the studies based on topics. Proposals have been made for further studies taking into consideration the conclusions reached.

Keywords