YABANCI DİL DERS KİTABI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2015- 38
Number of pages: 121-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde ders kitapları sürecin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Literatüre incelendiğinde, yabancı dil dersi için okutulan ders kitabı değerlendirmesi ile ilgili hazırlanmış herhangi bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı alandaki bu ihtiyaca cevap verecek bir yabancı dil ders kitabı değerlendirme ölçeği geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yıllarında Türkiye’de, 2. Sınıf İngilizce derslerini yürüten 170 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenler gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmaya katılmış olup ilgili ölçek katılımcılara 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında uygulanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde araştırmacılar sırasıyla madde oluşturma, uzman görüşüne başvurma, ön deneme (pilot) ile geçerlik ve güvenirlik hesaplama işlemlerini yapmışlardır. Buna göre başlangıçta 32 maddeden meydana gelen ölçek gerekli analizler neticesinde 20 maddeye düşmüştür. Faktör analizi sonucunda 3 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. 1. faktör 10 maddeden, 2. faktör 6 maddeden ve 3. faktör 4 maddeden meydana gelmektedir. Her bir maddenin faktör yük değerleri 0,467 ile 0,798 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca faktörlerin varyansın toplam varyansı açıklama yüzdesi %59,097 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra ölçeğin Cronbachalpha güvenilirlik katsayısı ? = 0,845 olarak bulunmuştur. Tüm bu bulgular doğrultusunda araştırmacılar geliştirilen bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu kanısına varmış olup ilgili ölçeğin farklı araştırmacılarca da yabancı dil ders kitabı değerlendirmelerinde kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.

Keywords

Abstract

Course books are important part of foreign language teaching process. In the literature, no scale has been found evaluating particularly the foreign language teaching course books in Turkish Language. Therefore, the purpose of this study was to fill the gap in this field and to develop a foreign language course book evaluation scale. The participants were 170 English teachers teaching English at the 2nd grade at the elementary schools in Turkey during the 2014-2015 Academic year. Teachers participated in the study on volunteering basis. During the scale development, the participants underwent the process of item construction, asking for experts, pilot study, reliability and validity analysis. While the number of items were 32 at the beginning, its number decreased to 20 items at the end of a series of analysis. As a result of factor analysis, a 3 factor scale was developed. The first factor was composed of 10 items, the second factor had 6 items and the third factor involved 4 items. The range of factor value of each item changed between 0,467 and 0,798. In addition, the variance of these factors was as %59,097. Moreover, the Cronbach alpha reliability coefficient was detected as 0,845. At the end of the study, it was understood that the scale was reliable and valid; thus, it can be used in the evaluation of foreign language course books prepared in various languages.

Keywords