YABANCI DİL DERS KİTABI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
FOREIGN LANGUAGE COURSE BOOK EVALUATION SCALE: A STUDY OF REABILITY AND VALIDITY

Author : Ekrem SOLAK -- Hicazi EKEN - Adem BAYAR
Number of pages : 121-133

Abstract

Yabancı dil öğretiminde ders kitapları sürecin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Literatüre incelendiğinde, yabancı dil dersi için okutulan ders kitabı değerlendirmesi ile ilgili hazırlanmış herhangi bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı alandaki bu ihtiyaca cevap verecek bir yabancı dil ders kitabı değerlendirme ölçeği geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yıllarında Türkiye’de, 2. Sınıf İngilizce derslerini yürüten 170 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenler gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmaya katılmış olup ilgili ölçek katılımcılara 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında uygulanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde araştırmacılar sırasıyla madde oluşturma, uzman görüşüne başvurma, ön deneme (pilot) ile geçerlik ve güvenirlik hesaplama işlemlerini yapmışlardır. Buna göre başlangıçta 32 maddeden meydana gelen ölçek gerekli analizler neticesinde 20 maddeye düşmüştür. Faktör analizi sonucunda 3 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. 1. faktör 10 maddeden, 2. faktör 6 maddeden ve 3. faktör 4 maddeden meydana gelmektedir. Her bir maddenin faktör yük değerleri 0,467 ile 0,798 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca faktörlerin varyansın toplam varyansı açıklama yüzdesi %59,097 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra ölçeğin Cronbachalpha güvenilirlik katsayısı ? = 0,845 olarak bulunmuştur. Tüm bu bulgular doğrultusunda araştırmacılar geliştirilen bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu kanısına varmış olup ilgili ölçeğin farklı araştırmacılarca da yabancı dil ders kitabı değerlendirmelerinde kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.

Keywords

Ölçek, İngilizce Ders Kitabı, Yabancı Dil Ders Kitabı Değerlendirme, Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeği

Read: 1,376

Download: 487