NEF’Î’NİN BİR BEYTİNE HERMENÖTİK BAKIŞ

Author:

Number of pages: 359-370
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Bu incelemede Nef’î Dîvânı’ndan seçilen bir beytin yorum bilimi (Hermenötik) açısından çözümü yapılmıştır. Tanrı’nın birliğini dünyevî anlayışla işleyen beytin yüzey yapısı bir kenara bırakılarak derin yapısına inilerek beytin alegorik anlamlarına işaret edilmiştir. Klasik Türk edebiyatı metin şerhleri yapılırken genellikle geleneksel tutumun dışına çıkılmaz. Bu tutum, metni meydana getiren çeşitli süreçlerin gözden kaçmasına neden olur. Yorum bilimi bu süreçte Klasik Türk şiiri metinlerinin çözümüne yeni bir soluk getirmektedir. Klasik Türk şiirinde yorum çalışmalarına hermenötik çözümlerin ilkelerinden yola çıkarak yaklaşmak, şiirin iç dünyasına girişte yeni kapılar açmaktadır. Bu maksatla Nef’î’den seçilen bir beyitte mana derinliği açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. XVII. yüzyıl Klasik Türk şairi Nef’î’den önce yaşamış ve eser vermiş olan XVI. yüzyıl şairlerinden Bâkî ve çağdaşı olan Nedîm’in yanı sıra XVIII. yüzyıl şairlerinden Şeyh Galip, ayrıca Hafız-ı Şirâzî’den seçilen konu ile ilgili birer örnek beyitte ele alınan ortak motiflerin yorumu da yapılmıştır. Böylece aynı motiflerin farklı yıllardaki döngüsünün paralellikleri kurulmuştur. Nef’î’den seçilen şiir, hem fiziksel hem de metafiziksel açıdan incelenmiştir. Ayrıca incelenen beytin evrensel anlamda mikro-evren açılımları da yapılmaya çalışılmıştır. Şairin duygu ve düşüncelerinin dış dünyadaki çağrışımları ile kelimelerin kendi arasında kurduğu bağıntı derin yapının çözümlenmesi ile ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca dış dünya ile şairin iç dünyası arasındaki ilişki, beyitteki kelimelerden hareket ederek kurulmuştur. Böylece beyitteki sembolik değerler çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, hermeneutic method has been applied for Nef’i's Dîvân of poem by a selected couplet. Functioning secular understanding of the unity of God went down to the deep structure of the surface structure of verse, leaving aside. Couplet has been pointed out to the allegorical meaning. Classical Turkish literature while text commentary are generally not exceeded the traditional attitude. This attitude, will cause the text to misunderstanding the various processes that occur. Hermeneutics, will facilitate the annotation of classical Turkish poetry. Classical Turkish poetry commentary make it easier for analysis according to the hermeneutics. For this purpose, the depth of meaning Nef’i's couplets were studied to be uncover. XVII. century classical Turkish poet who lived there before Nef'î. They write poetry before him. Şeyh Galip, Hafız-ı Şirazî and Nedîm of couplets were selected to be similar. Done analysis of common themes. Thus parallels shown. Selected couplets for Nef’î’s couplet, were examined in terms of both physical and metaphysical. It is also made of micro-universe expansion. Outside the poet's thoughts and feelings are the world connotations. Deep structure relationships unravel word was unveiled. The relationship between the dream world with the outside world were analyzed. Thus symbolic value in couplets were analyzed.

Keywords