NEF’Î’NİN BİR BEYTİNE HERMENÖTİK BAKIŞ
NEF'Î’S COUPLET OF A HERMENEUTIC OVERVIEW

Author : Gülden SARI
Number of pages : 359-370

Abstract

Bu incelemede Nef’î Dîvânı’ndan seçilen bir beytin yorum bilimi (Hermenötik) açısından çözümü yapılmıştır. Tanrı’nın birliğini dünyevî anlayışla işleyen beytin yüzey yapısı bir kenara bırakılarak derin yapısına inilerek beytin alegorik anlamlarına işaret edilmiştir. Klasik Türk edebiyatı metin şerhleri yapılırken genellikle geleneksel tutumun dışına çıkılmaz. Bu tutum, metni meydana getiren çeşitli süreçlerin gözden kaçmasına neden olur. Yorum bilimi bu süreçte Klasik Türk şiiri metinlerinin çözümüne yeni bir soluk getirmektedir. Klasik Türk şiirinde yorum çalışmalarına hermenötik çözümlerin ilkelerinden yola çıkarak yaklaşmak, şiirin iç dünyasına girişte yeni kapılar açmaktadır. Bu maksatla Nef’î’den seçilen bir beyitte mana derinliği açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. XVII. yüzyıl Klasik Türk şairi Nef’î’den önce yaşamış ve eser vermiş olan XVI. yüzyıl şairlerinden Bâkî ve çağdaşı olan Nedîm’in yanı sıra XVIII. yüzyıl şairlerinden Şeyh Galip, ayrıca Hafız-ı Şirâzî’den seçilen konu ile ilgili birer örnek beyitte ele alınan ortak motiflerin yorumu da yapılmıştır. Böylece aynı motiflerin farklı yıllardaki döngüsünün paralellikleri kurulmuştur. Nef’î’den seçilen şiir, hem fiziksel hem de metafiziksel açıdan incelenmiştir. Ayrıca incelenen beytin evrensel anlamda mikro-evren açılımları da yapılmaya çalışılmıştır. Şairin duygu ve düşüncelerinin dış dünyadaki çağrışımları ile kelimelerin kendi arasında kurduğu bağıntı derin yapının çözümlenmesi ile ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca dış dünya ile şairin iç dünyası arasındaki ilişki, beyitteki kelimelerden hareket ederek kurulmuştur. Böylece beyitteki sembolik değerler çözümlenmiştir.

Keywords

Nef’î, Beyit Analizi, Yorum Bilimi (Hermeneutik)

Read: 697

Download: 226