İŞYERİ KABALIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÜKSEK ÖĞRETİMDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 55-78
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Bu çalışmanın amacı, katılımcıların tecrübe ettikleri işyeri kabalığının (meslektaş), örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemi, bir kamu üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan 123 idari personelden oluşmaktadır. Korelasyon analiz sonuçlarına göre, olumlu iş tatmini ve örgütsel özdeşleşmenin olumlu bağlılık ile pozitif yönlü yüksek bir ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca, olumsuz iş tatmini ile ılımlı olumsuz ve kararlı olumsuz bağlılığın pozitif bir ilişki içerisinde olduğu elde edilmiştir. Örgütsel özdeşleşme ile olumlu iş tatmini arasında ise yüksek pozitif bir ilişki bulunmuştur. İşyeri kabalığının (meslektaş) kararlı olumsuz bağlılık ve olumsuz iş tatmini ile pozitif; olumlu iş tatmini ile negatif ilişki içerisinde olduğu elde edilmiştir. Beklentiyi karşılamayan işin, ılımlı olumsuz bağlılıkla pozitif fakat kararlı olumsuz bağlılık ile negatif bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Regresyon analiz sonuçlarına göre örgütsel özdeşleşmenin, olumlu bağlılığının önemli bir açıklayıcısı ve olumlu iş tatminini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. İlave olarak olumlu iş tatmininin, olumlu bağlılığının önemli bir açıklayıcısı olduğu belirlenmiştir. Farklı bir sonuç olarak çalışanların yaptıkları işin beklentilerini karşılamamaları güçlendikçe, ılımlı olumsuz bağlılık artarken, kararlı olumsuz bağlılığın zayıfladığı tespit edilmiştir. Son olarak, çalışanların tecrübe ettikleri meslektaş kabalığının, kararlı olumsuz bağlılığının önemli bir öncülü, olumlu iş tatminin kısmi bir açıklayıcısı ve örgütsel özdeşlemenin bir öncülü olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca sonuçlara göre meslektaş kabalığı, düşük ölçüde olumsuz iş tatminini açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of workplace incivility (coworker) that participants had experienced on organizatinal commitment, organizational identification and job satisfaction. The sample of study was comprised from 123 administrative staff working in different units of a public university. Based on outcomes of correlation analysis, ıt was found that positive job satisfaction and organizational identification were high positively correlated with positive commitment. Further, it was found that moderate negative and decided negative commitment were positively correlated with negative job satisfaction. It was found high positively relationship between organizational identification and positive job satisfaction. It was obtained that workplace incivility (coworker) was positively correlated with decided negative commitment and negative job satisfaction; negatively correlated with positive job satisfaction. It was found that job not meeting to expectation positively correlated with moderate negative commitment but correlated negatively with decided negative commitment. Based on outcomes of regression analysis, ıt was determined that organizational identification was importance a predictor of positive commitment and significant impact on positive job satisfaction. In addition, it was determined that positive job satisfaction was importance a predictor of positive commitment. As a different result, ıt was found that as not meeting their expectations of jobs making by employees more strengthen, decided negative commitment declining, while moderate negative commitment increasing. Finally, ıt was determined that experienced coworker incivility of employees was importance a predictor of decided negative commitment, partially a predictor of positive job satisfaction and not a predictor of organizational identification. Otherwise, as results coworker incivility had explained in low level to negative job satisfaction.

Keywords