ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM AMAÇLARI
UNIVERSITY STUDENTS' PURPOSE OF LIVING AS THE PREDICTORS OF THEIR ALTRUISM LEVEL

Author : Recep KOÇAK -- Kaşif AK
Number of pages : 1-18

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının özgecilik düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesidir. Ayrıca cinsiyet, anne-baba yaşam durumu, anne çalışma durumu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi gibi bağımsız- demografik değişkenlere bağlı olarak üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarında ve özgeci davranış düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşup oluşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılan bir çalışma olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi’nde öğrenim gören 266 kız ve 184 erkek öğrenciden oluşan toplam 450 kişilik bir çalışma gurubu ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak; İlhan (2009) tarafından geliştirilen Yaşam Amaçları Ölçeği, Akbaba (1994) tarafından geliştirilen Özgecilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin içsel yaşam amaçları ile anne-baba yaşam durumu ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca dışsal yaşam amaçları ile sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin özgecilik düzeyleri ile anne-baba yaşam durumu değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin özgecilik düzeyleri ile içsel yaşam amaçları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir (r=.414, p

Keywords

Yaşam Amaçları, Özgecilik

Read: 1,313

Download: 515