ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM AMAÇLARI

Author:

Number of pages: 1-18
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının özgecilik düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesidir. Ayrıca cinsiyet, anne-baba yaşam durumu, anne çalışma durumu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi gibi bağımsız- demografik değişkenlere bağlı olarak üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarında ve özgeci davranış düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşup oluşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılan bir çalışma olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi’nde öğrenim gören 266 kız ve 184 erkek öğrenciden oluşan toplam 450 kişilik bir çalışma gurubu ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak; İlhan (2009) tarafından geliştirilen Yaşam Amaçları Ölçeği, Akbaba (1994) tarafından geliştirilen Özgecilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin içsel yaşam amaçları ile anne-baba yaşam durumu ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca dışsal yaşam amaçları ile sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin özgecilik düzeyleri ile anne-baba yaşam durumu değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin özgecilik düzeyleri ile içsel yaşam amaçları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir (r=.414, p

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to investigate the predictive role of the university students Purpose of Living on the level of altruism. Moreover, it is aimed to examine that is there a meaningful differences in their altruism level and life purposes depending on demographical features such as gender, parents' living situation, parent’s employment status, and education level of the mother and the father. The research was done with relational screening model and a group of students from 266 girls and 184 boys studying at Amasya University. Life Purpose Scale developed by İlhan (2009), Altruism Scale developed by Akbaba (1994) and The Personal Information Form prepared by the researcher were used as the data collecting tools in this research. As results of the analyses, İt was understood that there is a meaningful relation among their inner lives’ purposes and fathers’ existence and their class levels , and there is a meaningful relation between their external purposes and class level variance .It was seen that there is a meaningful relation among The students’ altruism level , their father’s existence and class level variance. It was observed that there is a positive meaningful relation between their altruism level and inner life purposes (r=.414, p

Keywords