LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYI KULLANIM DURUMLARI
CURSIVE HANDWRITING USAGE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Author : Erol DURAN -- Tufan BİTİR
Number of pages : 49-59

Abstract

Bitişik eğik yazı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, ağırlıklı olarak sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim öğrencilerin bu yazıya ilişkin görüşlerini belirleyen araştırmaların olduğu ya da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı yazma gelişimleri ve kullanış durumları üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. Bitişik eğik yazıyı kullanma zorunluluğunun ortadan kalktığı lise yıllarında, öğrencilerin bu yazıyı kullanış durumlarının tespiti, bitişik eğik yazının öğrenciler tarafından benimsenip benimsenmediğini ortaya koymak bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırma bu sebeple yapılmıştır. Bu araştırma ile, ilkokul ve ortaokulda program gereği zorunlu olarak bitişik eğik yazıyı kullanan öğrencilerin, bitişik eğik yazıyı kullanma zorunluluğunun ortadan kalktığı lise yıllarında bu yazıyı kullanış durumlarını tespit etmek ve bitişik eğik yazı ile yazmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, “Öğrenciler eğitim-öğretim etkinliklerinde bitişik eğik yazıyı kullanmakta mıdırlar?” ve “Öğrenciler bitişik eğik yazıyı kullanmıyorlarsa, nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada iki farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Birinci çalışma grubu, lisesinde 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından raslantısal olarak seçilip defterleri incelenen 250 öğrenciden; ikinci çalışma grubu ise, bu öğrenciler arasından seçilen ve görüşme formu uygulanan 96 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama ve analizi sürecinde doküman incelemesi, betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin %2’si bitişik eğik yazıyı kullandığını, % 98’i ise bitişik eğik yazıyı kullanmadığını belirtmiştir. Bitişik eğik yazıyı kullanmayan öğrenciler kullanmama nedenlerini; kullanış esnasındaki sıkıntılar, bitişik eğik yazıya yönelik olumsuz yaklaşım, günlük hayattaki kullanışsızlığı ve öğretmenlerin tutumu olarak ifade etmişlerdir.

Keywords

Yazı, Yazı Eğitimi, Yazı Fontu, Bitişik Eğik Yazı, Lise Öğrencileri

Read: 1,323

Download: 538