LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYI KULLANIM DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2015- 38
Number of pages: 49-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bitişik eğik yazı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, ağırlıklı olarak sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim öğrencilerin bu yazıya ilişkin görüşlerini belirleyen araştırmaların olduğu ya da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı yazma gelişimleri ve kullanış durumları üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. Bitişik eğik yazıyı kullanma zorunluluğunun ortadan kalktığı lise yıllarında, öğrencilerin bu yazıyı kullanış durumlarının tespiti, bitişik eğik yazının öğrenciler tarafından benimsenip benimsenmediğini ortaya koymak bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırma bu sebeple yapılmıştır. Bu araştırma ile, ilkokul ve ortaokulda program gereği zorunlu olarak bitişik eğik yazıyı kullanan öğrencilerin, bitişik eğik yazıyı kullanma zorunluluğunun ortadan kalktığı lise yıllarında bu yazıyı kullanış durumlarını tespit etmek ve bitişik eğik yazı ile yazmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, “Öğrenciler eğitim-öğretim etkinliklerinde bitişik eğik yazıyı kullanmakta mıdırlar?” ve “Öğrenciler bitişik eğik yazıyı kullanmıyorlarsa, nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada iki farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Birinci çalışma grubu, lisesinde 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından raslantısal olarak seçilip defterleri incelenen 250 öğrenciden; ikinci çalışma grubu ise, bu öğrenciler arasından seçilen ve görüşme formu uygulanan 96 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama ve analizi sürecinde doküman incelemesi, betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin %2’si bitişik eğik yazıyı kullandığını, % 98’i ise bitişik eğik yazıyı kullanmadığını belirtmiştir. Bitişik eğik yazıyı kullanmayan öğrenciler kullanmama nedenlerini; kullanış esnasındaki sıkıntılar, bitişik eğik yazıya yönelik olumsuz yaklaşım, günlük hayattaki kullanışsızlığı ve öğretmenlerin tutumu olarak ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Analyzing studies about the cursive handwriting was seen mainly primary school teachers and elementary school students as the research determine their views on this article or focused on the cursive handwriting development and usage status of primary and secondary school students. Eliminate the use of cursive handwriting up the requirements in high school, the detection of this article usage status of students is important in terms of acceptance and adoption by the students reveal whether the cursive type. This research was carried out for this reason. With this research, primary and secondary schools in the program should be compulsory as students use cursive text, eliminating the necessity to use italic text in up the school year to identify this text usage situation and also to determine their views on writing with cursive font. To accomplish this goal, "Are students using cursive handwriting font in educational activities?" and " if students do not use italic text, what are the reasons?" Answers to the questions were sought. The research was tried with two different working groups. The first group of high school students attending the 9th and 10th grade and random books as selected from among 250 surveyed students; The second working group, which consisted of students who apply and interview form selected from 96 students. In the data collection and analysis process, document analysis, descriptive analysis and content analysis was conducted. It was stated that 2% of students had used the cursive font, 98% of the use of italic writing. The reasons for students to use to cursive writing are: problems during usage, negative approach to cursive text, expressed as the attitude of teachers and usefulness in daily life.

Keywords