ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 311-320
Year-Number: 2015- 40

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari personelin görüşleri çerçevesinde motivasyon ve örgütsel bağlılık ilişkisinin değerlendirilmesi ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin irdelenmesidir. Araştırma, Ankara’da faaliyette bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 254 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ay (2006) tarafından hazırlanan ve Hakmal (2009) tarafından geliştirilen “Motivasyon Düzeyini Etkileyen Faktörler” ve Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile katılımcıların sosyo demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, örgütsel bağlılık ile motivasyon faktörlerinden “yönetsel ve örgütsel faktörler”, “sosyal faktörler”, “ücret ve terfi”, “işin kendisi”, “çalışma şartları” ve “iş yükü” arasında “orta” düzeyde; “iş arkadaşları” arasında ise “düşük” düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ve işin kendisinin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu göstermiştir. Sonuç olarak, çalışanlarda örgütsel bağlılığın arttırılmasında örgüt içi motivasyon faktörlerinin önemi büyüktür ve yöneticiler tarafından üzerinde önemle durulması gerekir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the relationship between motivation and organizational commitment in the framework of the opinion of the administrative staff working in an education and research hospital and was to examine the impact of motivation on organizational commitment. The study was carried out on 254 administrative personnel who have been working in a teaching and research hospital that has been operating in Ankara. A questionnaire was used as a data collection tool, consisting of factors affecting motivation level scale was prepared by Ay (2006) and developed by the developed Hakmal (2009) and organizational commitment scale that was prepared by Meyer and Allen (1991) and socio-demographic characteristics of the participants. According to the findings of the research, here were relationships between organizational commitment and managerial and organizational factors, social factors, fees and promotions, work, working conditions and workload in the medium level and there was a relationship between organizational commitment and colleagues that are consist of motivation factors. According to the results of the regression analysis, managerial and organizational factors, wages and promotion and work had a significant and positive effect on organizational commitment. The importance of the factors that motivating employees within the organization is great for improving organizational commitment, and it must be emphasized by managers.

Keywords