ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
EMPLOYEE MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY ON NON-MEDICAL STAFF WORKING IN HEALTHCARE IN-STITUTIONS

Author : Mevlüt KARADAĞ -- Oğuz IŞIK - Mahmut AKBOLAT - Özay ÇELEN
Number of pages : 311-320

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari personelin görüşleri çerçevesinde motivasyon ve örgütsel bağlılık ilişkisinin değerlendirilmesi ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin irdelenmesidir. Araştırma, Ankara’da faaliyette bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 254 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ay (2006) tarafından hazırlanan ve Hakmal (2009) tarafından geliştirilen “Motivasyon Düzeyini Etkileyen Faktörler” ve Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile katılımcıların sosyo demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, örgütsel bağlılık ile motivasyon faktörlerinden “yönetsel ve örgütsel faktörler”, “sosyal faktörler”, “ücret ve terfi”, “işin kendisi”, “çalışma şartları” ve “iş yükü” arasında “orta” düzeyde; “iş arkadaşları” arasında ise “düşük” düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ve işin kendisinin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu göstermiştir. Sonuç olarak, çalışanlarda örgütsel bağlılığın arttırılmasında örgüt içi motivasyon faktörlerinin önemi büyüktür ve yöneticiler tarafından üzerinde önemle durulması gerekir.

Keywords

Motivasyon, Örgütsel Bağlılık, İdari Personel, Hastane, Hastane Yönetimi

Read: 678

Download: 205