ERGENLER İÇİN ARKADAŞA BAĞLANMA ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ VE UYARLAMA ÇALIŞ-MASI

Author:

Number of pages: 227-240
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Amaç: Temelleri bebeklik döneminde atılan bağlanma ilişkileri, sonraki gelişim dönemlerinde de etkisini sürdürmektedir. Erken yaşlarda bakım veren kişi ile bebek arasında gelişen bağlanma, ergenlikle birlikte akranlara doğru yönelir. Türkiye’de ergenlerin arkadaşlarına bağlanma stilleri konusunda bilgi veren bir ölçme aracı bulunmadığından, bu çalışmada Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeğinin (Adolescent Friendship Attachment Scale) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği ve İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Çalışma Sivas ve Adana’da lise eğitimini sürdüren 420 kişilik bir grup üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için madde-toplam puan korelasyonu, Cronbach Alfa ve test-tekrar test güvenilirlik analizleri yapılmış, geçerliliğini değerlendirebilmek için yapı ve ölçüt geçerliliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.21-0.71 arasında, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının 0.60-0.89 arasında ve test-tekrar test güvenilirlik değerlerinin 0.81-0.83 arasında değiştiği bulunmuştur. LISREL 8.7 programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerlerinin ?2/sd (648.27/227)=2.856, NNFI=0.91, CFI=0.95, GFI=0.88, AGFI=0.86, RMSEA=0.067, SRMR=0.059 olduğu görülmüş, özgün ölçekle örtüşen üç faktörlü yapı (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma) doğrulanmıştır. Ölçüt bağımlı geçerliliği analizlerinde Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği puanları ile İlişki Ölçekleri Anketi puanları arasında beklenen yönde korelasyonlar olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bulgular, uyarlaması yapılan Ergenler için Arkadaşa Bağlanma Ölçeğinin psikometrik açıdan kabul edilebilir düzeyde güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Toplamda 23 maddeden oluşan ölçek güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma alt ölçeklerini içermektedir. Ölçek bu hali ile ergenlerin arkadaş ilişkileri konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.

Keywords

Abstract

Objective: Attachment relationship, which began to during infancy, may continue its influence also in the later developmental stages. At an early age, attachment developed between caregiver and infant, is directed to peers during adolescence period. The objective of this study was to adapt Adolescent Friendship Attachment Scale to Turkish. The scale has three dimensions namely secure attachment, anxious/ambivalent attachment and avoidant attachment. Methods: In study are used to Adolescent Friendship Attachment Scale, Relationship Scales Questionnaire and Personal Information Form. Research was conducted on a group of 420 persons attending high school in Sivas and Adana. In order to study the validity and reliability of the scale in Turkey, the internal consistency, test-retest reliability, the criterion dependent validity and confirmatory factor analyses were conducted. Results: Item-total correlations for the sub dimensions of the scale were found between 0.21-0.71, Alpha Coefficients for the subscales were varied between 0.60-0.89, test-retest reliability of the factors were founded 0.81-0.83. By using LISREL 8.7, confirmatory factor analysis was implemented to investigate the factor structure of the measure and the goodness of fit indices were as ?2/sd (648.27/227)=2.856, NNFI=0.91, CFI=0.95, GFI=0.88, AGFI=0.86, RMSEA=0.067, SRMR=0.059. These values indicated that three factor of the scale (secure attachment, anxious/ambivalent attachment and avoidant attachment) was confirmed. In criterion validity analysis was found to be expected directions correlations between Adolescent Friendship Attachment Scale scores and Relationship Scales Questionnaire scores. Conclusion: Findings show that Turkish version of Adolescent Friendship Attachment Scale has an acceptable level of reliability and validity. The scale consists of 23 items and secure attachment, avoidant attachment and anxious/ambivalent attachment subscales. Adolescent Friendship Attachment Scale can be used in further studies about the adolescent peer relationships in Turkey.

Keywords