ERGENLER İÇİN ARKADAŞA BAĞLANMA ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ VE UYARLAMA ÇALIŞ-MASI
PSYCHOMETRIC PROPERTIES AND THE ADAPTATION STUDY OF THE ADOLESCENT FRIENDSHIP SCALE

Author : Hülya ERCAN
Number of pages : 227-240

Abstract

Amaç: Temelleri bebeklik döneminde atılan bağlanma ilişkileri, sonraki gelişim dönemlerinde de etkisini sürdürmektedir. Erken yaşlarda bakım veren kişi ile bebek arasında gelişen bağlanma, ergenlikle birlikte akranlara doğru yönelir. Türkiye’de ergenlerin arkadaşlarına bağlanma stilleri konusunda bilgi veren bir ölçme aracı bulunmadığından, bu çalışmada Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeğinin (Adolescent Friendship Attachment Scale) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği ve İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Çalışma Sivas ve Adana’da lise eğitimini sürdüren 420 kişilik bir grup üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için madde-toplam puan korelasyonu, Cronbach Alfa ve test-tekrar test güvenilirlik analizleri yapılmış, geçerliliğini değerlendirebilmek için yapı ve ölçüt geçerliliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.21-0.71 arasında, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının 0.60-0.89 arasında ve test-tekrar test güvenilirlik değerlerinin 0.81-0.83 arasında değiştiği bulunmuştur. LISREL 8.7 programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerlerinin ?2/sd (648.27/227)=2.856, NNFI=0.91, CFI=0.95, GFI=0.88, AGFI=0.86, RMSEA=0.067, SRMR=0.059 olduğu görülmüş, özgün ölçekle örtüşen üç faktörlü yapı (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma) doğrulanmıştır. Ölçüt bağımlı geçerliliği analizlerinde Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği puanları ile İlişki Ölçekleri Anketi puanları arasında beklenen yönde korelasyonlar olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bulgular, uyarlaması yapılan Ergenler için Arkadaşa Bağlanma Ölçeğinin psikometrik açıdan kabul edilebilir düzeyde güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Toplamda 23 maddeden oluşan ölçek güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma alt ölçeklerini içermektedir. Ölçek bu hali ile ergenlerin arkadaş ilişkileri konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.

Keywords

Bağlanma Stilleri, Ergenlik, Arkadaş İlişkileri, Ölçek Uyarlama

Read: 1,230

Download: 429