BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINING THE PRIORITIES OF MARKETING MIX ELEMENTS IN BANKING SECTOR: THE CASE OF ERZURUM

Author : Hamit ERDAL -- Tevfik Şükrü YAPRAKLI
Number of pages : 481-500

Abstract

Bankacılık sektöründeki yoğun rekabet ortamında, bankaların başarılı olabilmeleri pazarlama karması elemanlarını birlikte, uyumlu ve etkin bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu çalışmada Erzurum ili özelinde, banka müşterileri ve banka yöneticileri bakış açılarıyla bankacılık sektörü için uygun pazarlama karmasını belirlemek için pazarlama karması elemanlarının önem derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 7 farklı bankadan 28 banka yöneticisi ile yüz yüze görüşmelergerçekleştirilmiş ve 392banka müşterisine anket düzenlenmiştir. Elde edilen veriler ile Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak pazarlama karması elemanlarının önem dereceleri ortaya koyulmuştur. Banka yöneticileri bakış açısıyla insanlar, süreç ve fiyat; müşterilerin bakış açısıyla insanlar, süreç ve fiziksel kanıt bankacılık sektörü için en önemli pazarlama karması elemanları olarak tespit edilmiştir.Gerçekleştirilen kapsamlı literatür taramasında bu çalışmada olduğu gibi pazarlama karması elemanlarının önceliklendirilmesine yönelik başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Aynı şekilde pazarlama karması elemanlarının etkisi üzerine hem banka yöneticileri hemde müşterilerin bakış açılarına göre gerçekleştirilen başka bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Keywords

Pazarlama Karması, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Bankacılık Sektörü

Read: 660

Download: 222