ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : İstatistik
Number of pages: 167-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevresel düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi önerilen bir araştırma modeli yardımıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesi’nde eğitim gören rassal olarak seçilen 431 öğrenciye Mayıs 2015’te yüz yüze görüşülerek bir ölçek uygulanmıştır. Çalışmada literatürden yararlanılarak oluşturulan “Çevresel Düşünce ve Davranış Tutum Ölçeği” olarak isimlendirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Ölçek uygulama yapılmadan tutum ifadelerinin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek amacıyla 50 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde anket uygulanarak anlaşılması güç sorular anketten çıkartılmış, kimi sorular ise düzeltilmiştir. Ölçme aracının güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,881 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, üniversite öğrencilerinin çevresel düşüncelerinin, çevresel davranışları üzerine etkisini ortaya koymak ve modelin uyumunu değerlendirmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin çevresel düşünce ve çevresel davranış puan ortalamalarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla t ve ANOVA testleri uygulanmıştır. YEM Analizi sonucunda çevresel düşünce bağımsız gizil değişkeninin çevresel davranış bağımlı gizil değişkenini pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Çevresel düşünce ve davranış değişkenleri arasındaki ilişki katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin eğitim gördükleri fakültelere göre çevresel düşünce puan ortalamaları arasında ve cinsiyet, anne eğitim düzeylerine göre ise çevresel davranış puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The study is purposed to reveal the relationship between environmental thought and environmental behavior of university students with the recommended research model. For this purpose, in May 2015, a survey is applied face to face to 431 randomly selected students, who are studying in Dumlupinar University. “Environmental Thought and Behavior Scale” is used on this study as a data collecting tool. Before the application of the scale, a group of 50 students is selected and the survey is applied on them to determine if the questions can be understood or not. Then several questions are removed from the survey or corrected. Afterwards to test the relaibility of the measurement tool, a relaibility analysis is conducted and the Cronbach Alpha confidence interval is calculated as 0.881. Structural Equation Model is used to investigate the effect of environmental thoughts of university students on their environmental behaviors and the consistency of the model. Also t and ANOVA tests are conducted to measure if the mean scores of environmental thoughts and environmental behaviors of the students show demographic differences or not. It is decided that the environmental thought independent latent variable has a positive effect on environmental behavior dependant latent variable as the result of SEM analysis. Correlation coefficient between environmental thought and behavior is found as 0.74. It is determined that there are statistically significant differences among faculties for mean scores of environmental thought and there are differences among sex and mother’s education level for mean scores of environmental behavior.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics