BİLGİSAYAR DESTEKLİ DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ ÖĞRETİMİNİN DÜZEY DERSLİKLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ERİŞİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 17-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, dönüşüm geometrisinin öğretiminde Bilgisayar destekli etkinliklerin düzey dersliklerinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin erişileri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma gerçek deneme modellerinden ön-test son-test kontrol gruplu modele uygun yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara il merkezinde bulunan bir İlköğretim Okulundaki 7. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. 7. sınıflardan iki şube deney grubu, iki şube de kontrol grubu olarak alınmıştır. Seçilen sınıflardan deney gruplarına dönüşüm geometrisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yapılırken kontrol grubunda ise öğretim programında yer aldığı gibi etkinlik temelli olarak işlenmiştir. Tüm deney grubu ve kontrol gruplarının ortalamaları karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli öğretim, dönüşüm geometrisinin öğretiminde deney grubunun lehine anlamlı bir fark oluşturmuştur. Üst Düzey Derslikleri (ÜDD) grubu öğrencilerinde, dönüşüm geometrisindeki öteleme, yansıma ve dönme dönüşümlerine ayrı ayrı ve genel olarak bakıldığında, deney ve kontrol grubu arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark oluşturmuştur. ADS öğrencilerde, dönüşüm geometrisindeki öteleme, yansıma ve dönme dönüşümlerinde ayrı ayrı ve genel olarak bakıldığında, deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark oluşturmamıştır. Ancak Alt Düzey Derslikleri (ADS) öğrencilerinde dönüşümler arasında ortalamalara bakıldığında yansıma ve dönme konusunda ADS deney grubunun ortalaması ADS kontrol grubundan daha yüksek iken, öteleme konusunda ADS kontrol grubunun ortalamasının ADS deney grubundan yüksek olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of computer-assisted teaching of transformation geometry on the achievement of 7th grade students in ability-grouped classes. This was a quasi-experimental study with pre-test post-test control-group among true experimental designs. The study group was chosen among 7th grade students in a primary school in the city center of Ankara, Turkey. Among the 7th grade sections in the school, 2 sections were chosen for the experimental group and another 2 were chosen for the control group. The experimental group classes were taught transformation geometry with computer-assisted teaching method while the same subjects were taught through activity-based teaching in the kcontrol group classes. A comparison of the means of the test and control groups revealed that the computer-assisted teaching brought about a significant difference in favor of the experimental group in teaching transformation geometry. For the High Level Class (HLC) students, general and in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics