ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLU İNTERNET KULLANIMI VE ANNE BABA TUTUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 205-223
Year-Number: 2015- 40

Abstract

Araştırmada, K.K.T.C.’ de bulunan üç farklı okulda ki 7. ve 8. Sınıf öğrencil-erinin problemli internet kullanımı ile anne baba tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak evrenden seçilen 313 öğrenci örneklemi oluşturmuş ve araştırmada Kişisel Bilgi An-keti, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği ile veriler top-lamıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular tablolar halinde açıklanarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin yarısından fazlası günde yaklaşık 2 saat interneti kullanmakta ve yine yarıya yakınının interneti kullanma konusunda aile denetiminin olmadığı görülmektedir. Demokratik anne baba tutumları arttıkça prob-lemli internet kullanımındaki internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/rahatlık alt gruplarında azalma gözlenmekte ancak aşırı kullanım demokratik tutumlardan etkilenmemektedir. Koruyucu ve otoriter anne baba tutumları arttıkça problemli in-ternet kullanımında da artış görülmektedir. Cinsiyete, sınıfa ve internetin denetlenip denetlenmemesine göre anne baba tutumları aralarında anlamlı bir fark yoktur. Bununla birlikte Problemli internet kullanımında internetin olumsuz sonuçlarından kızların erkeklerden daha çok etkilendiği, internetin fayda /rahatlık açısından erkekleri kızlara göre daha çok etkilediği, ancak aşırı internet kullanımında cinsiyete göre fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca problemli internet kullanımının sınıf ve in-ternetin denetlenip denetlenmemesine göre fark göstermediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, the problematic Internet use of 7th and 8th graders’, whom are from 3 different schools in TRNC, problematic internet use and parental attitude towards that use has been researched in terms of various variables. The researched has been done by using cross-sectional scanning model. By using Random sample method, 313 students sample was created from the universe and in the research Personal Infor-mation Questionnaire, Problematic Internet Use Scale and the Parent Attitude Scale da-ta were collected. In this study, the data collected was analyzed using SPSS 20 software package, and the findings have been interpreted in tables. According to the result of the research, more than half of the 7th and 8th grade students use the internet for about 2 hours a day and still almost half of Internet use is not appear to be controlled by the family. As the democratic family attitude rises the negative result of problematic in-ternet use can be observed to be reduce in the sub groups of social benefit / conven-ience; yet the excessive use of internet is not affected by the democratic family atti-tudes. As the attitude of protective and authoritarian family increases, the problematic internet use also increases. There is no significant difference in the attitudes of parents in terms of gender, class and whether the internet use is audited or not. In the prob-lematic internet use, girls are effected more negative than boys from the consequences of problematic internet use; on the other hand, boys are more effected than girls in terms of benefit / convenience; yet in excessive Internet use it is determined that there is no difference by gender. Also the problematic Internet use does not show any differ-ences according to class or whether the Internet audited or not.

Keywords