MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI: ELAZIĞ’DA BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 207-231
Year-Number: 2015- 41

Abstract

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13 Haziran 1989’da yayımlanmıştır. 3568 Sayılı Kanun’a göre muhasebe meslek mensupları; Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 2008 yılında yapılan değişiklikle SM unvanı kanundan çıkarılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının; haksız rekabetin önlenememesi, tahsilâtın yapılamaması, gelir düzeylerinin düşük olması, yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulması, asgari ücret tarifesi uygulaması, iş yüklerinin ve bürokratik işlemlerinin fazla olması, mükelleflerle ve stajyerlerle ilgili sorunlar ve beyanname sürelerine ilişkin sorunları bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, Elazığ’da muhasebe meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlardan hangisinin daha fazla önem taşıdığını tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının sorunları konusunu gündeme getirmek ve bu konuya dikkat çekilmek istenmektedir. Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmaktadır. 20 soru, 26 ifade ve 11 çözüm önerisini içeren anket, muhasebe meslek mensuplarına ilişkin genel bilgiler ve muhasebe meslek mensuplarının sorunları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Anket, Elazığ’da faaliyet gösteren 74 muhasebe meslek mensubu üzerinde uygulanmaktadır. Hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmakta ve sonuçlar IBM SPSS Statistics 20 Programı ile değerlendirilmektedir. Araştırmada frekans, yüzde dağılımı ve Kikare analizi yapılmaktadır. Yapılan Kikare analizi sonucunda; demografik değişkenler ile hipotezler arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Law of independent accountant, certified public accountant and chartered accountant numbered 3568 was published on the June 13th, 1989. In accordance with the law no. 3568, accounting profession was separated into three groups as independent accountant, certified public accountant and chartered accountant. With the amendment made in 2008, the title of independent accountant was removed from the law. The members of accounting profession have problems because unfair competition cannot be prevented, collections cannot be made, income levels are low, new legal arrangements are needed, minimum wage schedule is applied, workload and bureaucratic procedures are many in number and there are also problems related to taxpayers and trainees and declaration periods. The aim of the study is to determine the problems of members of accounting profession in Elazığ and to find which problems are more important and to offer solutions to these problems. In addition, it is aimed to propose the problems of members of accounting profession for the agenda and this subject is tried to be pointed out. While obtaining data, questionnaire method is used. The questionnaire including 20 questions, 26 expressions and 11 solution offers consists of two parts as general information related to accounting profession and the problems of accounting profession. Questionnaire has been applied on 74 accounting profession members working in Elazığ. The questionnaire form prepared is applied face to face and the results are assessed with IBM SPSS Statistics 20 Program. In the study, frequency, percentage distribution and Chi-square analysis are performed. As a result of Chi-square analysis, it was determine that there is a significant relationship between demographic variables and hypotheses.

Keywords