POLİSLERDE EVLİLİK DOYUMU İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 485-507
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, polislerin evlilik doyumu ile mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca çalışmada cinsiyet, evlilik süresi, algılanan ekonomik düzey gibi değişkenlerin polislerin evlilik doyumunu; cinsiyet, rütbe, çalışma süresi, algılanan ekonomik düzey gibi değişkenlerin polislerin mesleki tükenmişliklerini nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli birimlerinde görev yapan ve uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 315 evli polis memurları ve amirlerinden oluşmaktadır. Polislerin mesleki tükenmişliğini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Polislerin evlilik ilişkisinden sağlanan genel doyum düzeyini ölçmek amacıyla Tezer (1986) tarafından geliştirilen Evlilik Yaşamı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, t testi, ANOVA, Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi ile analiz edilmiştir. İlişkisel tarama modeline dayalı olarak yapılan bu çalışma sonuçlarında polislerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile evlilik doyum düzeyleri arasında ters yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Polislerin evlilik doyum düzeylerinin cinsiyet, evlilik süresi açısından anlamlı farklılıklar göstermediği, algılanan ekonomik düzey açısından ise anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Polislerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin ise cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar göstermediği, rütbe, çalışma süresi, algılanan ekonomik düzey açısından ise anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında araştırmada bulunan sonuçlar tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to investigate the relationship between marital satisfaction and occupational burnout of police. In addition, the study investigate how gender, duration of marriage, economic level variables affects marital satisfaction; how gender, degree level, duration of working time, economic level variables affect occupational burnout of police. The sample of the study consist of an appropriate sample of 315 married police officers and superiors who served in various units of City Police Department in Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Iğdır. Maslach Burnout Inventory, developed by Maslach and Johnson (1981) and adapted to Turkish by Ergin (1992), was used in the study to determine occupational burnout levels of Police. In addition, Marriage Life Scale, developed by Tezer (1986), was used to measure the marital satiffaction levels of Police. The data were analyzed with Pearson Product Moment Correlation, t-test, ANOVA, Tukey's multiple comparison test. The results of this study based on relational screening model that burnout was negatively correlated with marriage satisfaction in police officers. It was found that marriage satisfaction of police officers differentiated according to perceived economic level and did not differentiate by gender, duration of marriage. On the other hand, the results of this study demonstrated that burnout levels of police officers differentiated in respect of duration of working time, economic level, degree level and did not differentiate with respect to gender. The results obtained from the research findings are discussed and recommendations are made for future research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics