ELİT DÜZEYDEKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Spor Psikolojisi
Number of pages: 453-461
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki sporcuların kişilik tipleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTO) ve Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) kullanılmıştır. Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilmiş olup, ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik çalışması Şahin ve Durak tarafından yapılmıştır. Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu, Francis ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ülkemiz için geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Karancı ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Çalışmanın, örneklemini çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 50 güreşçi, 45 halterci ve 37 boksör oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmış olup verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov” testi, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variances” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve kişilik tipleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, kendine güvenli yaklaşım ile psikotizm kişilik tipi arasında, iyimser yaklaşım boyutu ile nörotizim ve psikotizim kişilik tipleri arasında, çaresiz yaklaşım boyutu ile nörotizim kişilik tipi arasında bir korelasyon belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between the types of personalities of Elite Athlete and their way of coping with stress. As for gathering data, Scale of forms of coping with stress (SBTO) and Eysenck Personality Survey (Shortened Version) (EKA- GGK). Reliability and validity studies have been made by Karancı and his colleagues or Turkey. the studies' sample is 50 wrestlers, 45 weight lifting and 37 boxing. In the analysis of the data, SPSS 20 program was used. “Kolmogorov-Smirnov” and ''Anova-Homogenety of variances” tests were applied in order to determine if the data are normally distributed. The tests results indicated that the data are normally distributed and homogeny. Person correlation were also applied in order to identify the relationship between the personality types of male wrestlers and their way of coping with stress in analysing the data. It is found that there was correlation, in between of these indicators: self confidence approach and Psychotic type of personality, optimistic approach and neurotic and psychotic type of personalities, desperate approach dimension and neurotic personality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics