ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS DİNLEMEME SEBEPLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? YILDIZELİ MYO ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 439-452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin, ders dinlememe davranışlarını örgütsel davranış çerçevesinde değerlendirmek, konuyla ilgili varsa sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır ve bu bağlamda üniversite öğrencilerinin derslere devam ettikleri halde derse katılımlarının, ilgi ve başarı düzeylerinin gözlemlenebilir ölçüde düşük olduğu neticesinde, bu durumun asıl neden veya nedenlerinin ne olduğunu tespit etmek ve bu nedenlerde üniversite kurumunun örgütsel açıdan payı olup olmadığını ölçmektir. Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine, 5 demografik, 20 kapalı uçlu ve 1 adet kendi görüşlerini izah etmeleri amacıyla açık uçlu toplam 26 sorudan oluşan anket tekniği aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 20 adet kapalı uçlu ifadelerden kendilerine en uygun olan en çok beş ifadeyi işaretlemeleri istenmiştir. 2014-2015 bahar yarıyılında uygulanan ankete, okula devam eden ve anket uygulanırken yurtta ve okulda rastgele bulunan öğrenciler katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin derse olan ilgilerinin az olma sebeplerinden en başta tercih ettikleri ilk beş ölçek ; “5.Arkadaşlarımın sürekli konuşması, 1. Dersler çok sıkıcı geçiyor, 13.Eğitimin sadece sınava yönelik olması, 14.Bölümümle dersler arasında ilişki kuramıyorum ve 3.Hocaların ders anlatma tarzı” olmuştur. Ortaya çıkan sonuca bakıldığında ilgili sebeplerin dışsal faktörlerden kaynaklandığı görülmektedir. Araştırma sonucu örgütsel açıdan değerlendirildiğinde ise öğrencilerin derse olan ilgilerinin dış etkenler tarafından şekillendiği söylenebilir. Bu yönde tutum sergileyen öğrencilerin oluşturduğu sınıf sisteminin ise ilgili örgüt kültürünü oluşturduğu söylenebilir. Sonuç olarak öğrencilerin derse katılımının daha iyi teşvik edilebileceği hususunda uzman kişilerden de yardım alınarak ders eğitmenlerinin görüşleri eşliğinde daha verimli bireylerin yetişmesi için gereken hassasiyetin gösterilmesi ve dış faktörlerin iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle eğitime yönelik örgütsel davranış rollerinin istenilen seviyeye çıkarılması adına gereken önlemlerin alınması yönünde kurum çalışanları ve öğrencilerin bilgilendirilmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study, to evaluate university students’ lesson listening behavior in context of organizational behavior, to identify probable problems related the subject and to provide solutions and in this context, as a result of university students’ attendance of the lessons, interest and level of achievement were observable as low although they continued to lessons; to determine what the actual cause or causes of this situation and to measure whether part of university institutions organizationally. Research conducted through survey techniques which practiced on the Cumhuriyet University Yıldızeli Vocational School students and consisted of 5 demographic, 20 closed-end and 1 open-ended question in order to explain their views in total of 26 questions. They were asked to marking the most appropriate five expression for themselves in 20 closed-ended expressions. The students attending to school and situating in dorm and school at random when survey applying were participated the survey implemented in 2014-2015 spring semester. According to data obtained from the study, the first five reasons of students’ interest on lesson are “ 5.Continuous talk of my friends, 1.Courses are going on very boring, 13.The education is only for the exam, 14.I can’t relate to lessons and section 3.The style of the teachers’ lecturing.” Looking at the results, it is observed that the related reasons are due to external factors. The research results can be said that external factors shaped by their interest in the course the students are evaluated in terms of organization. This is the direction of the students in the class of systems that exhibit behavior be said to constitute the culture of the organization concerned. As a result, showing the required sensitivity and improving to external factors must be provided for more efficient in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics