BİR PROBLEMATİK OLARAK İSLAM SOSYOLOJİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Din Sosyolojisi
Number of pages: 183-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İsminden konusuna, metodundan yaklaşımına kadar üzerinde tartışmaların eksik olmadığı İslam sosyolojisi, flu görüntüsüyle günümüzde sorunlu bir yapıya sahiptir. Bu durumun belki de en önemli sebebi henüz kuruluş aşamasında olmasıdır denilebilir. Özellikle Batı’da Yeni Dini Hareketlerin popüler konu olması İslam sosyolojisi tartışmalarını tetiklerken, Post-modern paradigmanın etkisini artırması bu tartışmayı bir problematik haline getirmiştir. Bu makalede biz yukarıda belirttiğimiz noktalardaki tartışmalar bağlamında İslam sosyolojisinin çerçevesinin genel hatlarını belirtmeyi amaçlıyoruz. İslam sosyolojisi, İslamî sosyoloji, İslamcı sosyoloji, Derinlik sosyolojisi, Hikmet sosyolojisi isim noktasındaki önerilerdir. Konusuna baktığımızda durumun karmaşık olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki farklı nokta İslam sosyolojisinin Müslümanlar dışındaki toplumlara da uygulanabileceğini öne süren görüştür. Metodoloji başlığında yeni metodoloji arayışlarına gönderme yapılsa da bu anlamda metodolojinin rasyonelliği bize göre Sosyal bilimlerin metodolojisinden faydalanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. İsim, konu ve metodolojiye göre sosyal bilimleri şekillendirenin yaklaşımlar olduğu açıktır. Bu çalışmada asıl belirleyici konu ‘yaklaşım’ başlığıdır ve İslam sosyolojisi tartışmalarının temeli de buraya odaklanır. Din-bilim ayrımının uzantısı olarak olgu-değer dikotomisi, yaklaşım üzerinde durmayı ayrıca gerekli kılmaktadır. Kanaatimizce İslam sosyolojisinin en zayıf noktası olan metin eksikliği ise son başlıkta ele alınmıştır. Sonuçta ulaştığımız genel çerçeve bize göredir ve mutlak anlamda bir kesinlik ifadesi değildir.

Keywords

Abstract

With its blurred image Sociology of Islam having always discussions from the name and the subject to the method and the approach has a problamatic structure today. It is may be said that the most important reason of this situation is its newly being in establishment phase. Especially while New Religious Movements’ being a popular topic in the West is setting off the discussions of The Sosciology of Islam, increaisng of the influence of Post-modern paradigm has made it a problematic discussion. In this article, we aim to indicate the broad lines of the framework of The Sociology of Islam in the context of discussions on the points mentioned above. We suggest these names; Sociology of Islam, Islamic Sociology, Islamist Sociology, Depth Sociology, Sociology of Wisdom. When we look at its topic we can say that it is not complex. It is a different point of view in here that Sociology of Islam can be applied to the other societies apart from the Müslims. Although it is referred to the new methodology approaches in the title of metadology, in this sense, we think that rationality of the methodology will benefit from the methodology of social science methodology. According to the name, subject and methodology it is clear that there are some approaches forming the social sciences. In this study, the main determinant issue is the title of 'approach' and the basis of the Sociology of Islam discussions are also focused on here. As an extension of separation of Religion-Science, the Fact-Value dichotomy makes it necessary to emphasize on the approach. The lack of text, according to us is the weakest point of the sociology of Islam, is discussed in the last title. The general framework we reach on the upshot is our thought and it is not an accuracy expression by all means.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics