ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE MATEMATİKSEL ANLAMALARI

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 345-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Piere-Kieren’e göre anlama katmanları üzerinde ileri-geri şeklinde gidip gelmeyi gerektiren kompleks bir hareketin sonucu oluşan matematiksel anlama, kendini yenileyen bir süreçtir. Kompleks yapıdaki bu süreci etkileyen faktörlerin belirlenmesi ise matematiksel anlamayı anlamaya yardımcı olabilir. Bu sebeple araştırmada, ortaokul öğrencilerinin farklı değişkenlere (cinsiyet, sınıf seviyesi, başarı vb.) göre matematiksel anlamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, Kocaeli ili İzmit ilçesinde bulunan iki devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 807 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu (KBF)” ve “Matematiksel Anlama Düzeylerini Belirleme Ölçeği (MADBÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kız öğrencilerin matematiksel anlamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf seviyesi arttıkça matematiksel anlamanın düştüğü, akademik başarı yükseldikçe matematiksel anlamanın yükseldiği belirlenmiştir. Ders çalışırken yardım alıp almamanın matematiksel anlama üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı belirlenirken ayrı ders çalışma odasına sahip olmanın bir farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır. Çalışma süresi ile matematiksel anlamanın arttığı belirlenirken ideal çalışma süresinin “2 saat” olduğu söylenebilir. Matematiği anladığını düşünen, matematikle ilgili oyunlar oynamayı ve kitap okumayı seven ve gelecekte matematikle ilgili bir işte çalışmayı isteyen öğrencilerin matematiksel anlamalarının diğerlerine göre yüksek olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır. Elde edilen sonuçlar ışığında, matematiksel oyunlara matematik derslerinde daha çok yer verilmesinin, öğrencileri kitap okumaya sevk etmenin gerekli olduğu düşünülmekte ve önerilmektedir.

Keywords

Abstract

According to Pirie-Kieren, mathematical understanding, which is developed as a result of a complex movement that requires going back and forth on the understanding layers, is a self-renewing process. Determination of factors affecting this complex-structured process may help to comprehend mathematical understanding. Therefore, it is intended to examine mathematical understanding of the middle school students according to different variables (gender, grade, success, etc.) in this research. The research is a descriptive study in a survey model. 807 students studying in two state middle schools in İzmit district of Kocaeli province constitute the study group. “Personal Information Form” (PIF)” and “Determining the Mathematical Understanding Levels Scale (DMULS)” are used as data collection tools. According to the research results, it is revealed that mathematical understanding of the female students is higher than the male students. It is determined that as the grade rises, mathematical understanding decreases and as the academic achievement increases, mathematical understanding increases too. While it is determined that receiving help or not during studying does not create any difference on the mathematical understanding, it is revealed that having an in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics