KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ

Author:

Number of pages: 463-483
Year-Number: 2015- 40

Abstract

Günümüzde kolluk hizmetleri, toplumun refah ve huzur içerisinde yaşaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kolluk hizmetlerinin etkinliği ne kadar artarsa, ülke içerisindeki huzur ve istikrar ortamı da aynı şekilde artış gösterecektir. Bu çalışmada, sunulan emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla motorlu araçların en verimli şekilde kullanılabileceği ilçelere atamalarının yapılmasına yönelik bir karar desteği sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, kolluk kuvvetlerinin motorlu araç atamalarının yeniden değerlendirilmesi için karar desteği sağlamak üzere, uzmanlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde bir metodoloji geliştirilmiştir. Metodoloji, matematiksel programlama ve çok kriterli karar verme (ÇKKV) tekniklerinin birlikte kullanılmasını gerektirmektedir. Matematiksel model, hizmet etkinliğinin artırılması, teknik kapasitenin etkin kullanımı ve maliyetlerin minimizasyonu amaçlarını gerçekleştirerek araç atamalarını belirlemektedir. Matematiksel modelin girdilerinden olan araçların performans değerlerinin belirlenmesinde, ÇKKV tekniklerinden analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve ideal çözüme benzerlik bakımından sıralama tekniği (TOPSIS) yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. AHP ile performans kriter ağırlıkları, TOPSIS ile her bir aracın her bir ilçe için atanma performans değerleri belirlenmiştir. Önerilen metodoloji ile elde edilen çözüm, mevcut atamaların çözümü ile karşılaştırılmış ve %12.42’lik bir performans artışı elde edilmiştir. Ülkemizde halen kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan motorlu araçların ilçelere atanması konusunda karar desteği sağlayacak bilimsel tabanlı bir karar destek sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca, gerek yurt içi, gerekse diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerinin dokümanlarında, motorlu araç atamalarının belirlenmesinde ilişkin bir metodoloji ya da standart daha önce belirlenmediğinden önerilen metodolojinin bu doğrultuda etkin olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Today, law enforcement and security service is of great importance to live together in peace and for the prosperity of the community. If the quality of law enforcement services has high level, peace and stability within the country will also increase. In this study, it is aimed to provide decision support in order to improve the quality of service of vehicles, which can be used more effectively in assignments district. Within this framework, in order to support decision-making process and re-evaluation of the decisions in motor vehicle assignments of law enforcement units, a new methodology was developed after a series of meetings with specialists. The methodology requires simultaneous utilization of mathematical programming and multi-criteria decision-making (MCDM) model. Mathematical model enables vehicle-assignment decisions by increasing the efficiency of the service, rendering efficient utilization of the technical capacity, and minimizing the expenditure. To calculate -performance value of the vehicles-, which is one of the inputs of mathematical model, Analytic Hierarchy Process (AHP), a technique in MCDM, and The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) were used integrated. The application of AHP and TOPSIS methods specified "performance criteria units" and "assignment performance values" of each vehicle for each city respectively. The solution results of the proposed model are compared to the current situation. The performance of the assignments has increased 12,42% with the proposed model. In Turkey, there is not any scientific based decision-making support system as yet, which can be used by law enforcement units on deciding assignments of motor vehicles to relevant cities. Moreover, it is envisaged that the suggested methodology will be used widely and frequently since we have not met a methodology or a standard as to vehicle assignments in both domestic and foreign literature and documents of law enforcement units.

Keywords