FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE UYGULANAN ŞİFRELEME ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 131-146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ilköğretim programında yer alan “Faktöriyel ve Permütasyon” öğrenme alanının öğretiminde etkinlik temelli öğretim yöntemi ve öğretmen merkezli düz anlatım yönteminin karşılaştırmalı olarak öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada pratiğe dayalı eğitim faaliyetlerini esas alan sosyal alanların içinde matematiği etkin kılmayı hedefleyen Didaktik Teoriden bahsedilmiştir. Didaktiksel Dönüşümün sosyal uygulama alanlarının yeni bilgilere kaynak oluşturması fikrini savunması, okul aktiviteleri içerisinde gerçek sosyal aktivitelerinin yer alması gerektiğini vurgulaması, matematik etkinliklerinin günlük yaşamın bir parçası olarak tasarlanmasını esas alması dolayısıyla Didaktik Dönüşüm Teorisi esas alınarak şifreleme etkinlikleri sunulmuştur. Araştırma 2013-2014 öğretim yılı birinci döneminde İstanbul İli, Sarıyer İlçesi’ndeki bir ortaokulun 7.sınıflarında öğrenim gören 72 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Hem deneysel koşulları oluştururken hem de istatistik analizlerin yapılmasında deneklerin matematik başarıları dikkate alınmıştır. Veriler ilişkili t-testi ile incelenmiştir. Bu araştırmada, ortaokul yedinci sınıf faktöriyel ve permütasyon konusunun öğretiminde kullanılabilecek bir şifreleme etkinliği kullanılarak, bu etkinliğin kullanıldığı sınıf ortamında gerçekleşen öğretme-öğrenme süreçleri ve öğrenci başarıları analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları hem deney hem de kontrol grubunun işlenen dersler sonrasında anlamlı olarak başarılarının arttığını göstermiştir. Bununla birlikte deney grubu ile kontrol grubunun “Faktöriyel ve Permütasyon” ünitesinde gösterdikleri başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Çalışmada kullanılan etkinlikler konu ve mevcut bilgilerle ilgili kavramlara ulaşmak, öğrencilerin yeteneklerini pekiştirmek ve öğrencilerin dikkatini çekmek için dersin çeşitli aşamalarında kullanılabilecek etkinlikler olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

This study’s aim is using activity-based teaching method for teaching and carried out to determine the effect of student achievement in comparison to the traditional narrative which learning area is present in elementary program of "Factorial, Permutations" units. In this study, factorial and practice-based educational activities for teching permutations.were made and prepared on the basis of the coding efficiency. To create social applications is an important source of new information. Didactic theory argues that the effectiveness of the social activities in mathematics. Creating encryption efficiency benefited from this feature of a didactic transformation for his study. This study, studying in a primary school in the district of Sarıyer in İstanbul, which was applied to 72 students in 7th grades in the first semester of 2013-2014 academic year study. When creating the experimental conditions mathematical achievements of both subjects were taken into consideration in making statistical analysis. Data was associated with the t-test and analyzed. The findings of the study showed that significantly increase their success in the treatment of post-course test both the control group. However, the control group and the experimental group "Factorial Permutations" between their performance has been observed that there is a significant difference in the unit. When the results such as activities performed during the study consolidate students’ ability to reach concepts related with the subject and their existing knowledge are considered, it is seen that these activities can be used in various stages of a lesson such as getting attention, while lesson and evaluation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics