ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE SINAV BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 1-25
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Bu çalışmada, müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavına giren adayların bilişsel esneklik düzeyleri ile sınav başarısı arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Bireylerin müziğin çeşitli alt boyutlarında yapılan yetenek sınavlarındaki başarı düzeylerinin ve bilişsel esnekliklerinin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bireylerin problemler hakkında çözüm yollarının farkında olmasının, alternatif arayışlar içerisine girebilmelerinin ve bu durumları kontrol edebilme beceri düzeylerinin, diğer bir anlatımla bilişsel esnekliklerinin nasıl olduğunun araştırılmasının önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. İlişkisel tarama modelinde olan bu araştırmanın çalışma gurubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavları’na katılan adaylar (N=449) oluşturmaktadır. Adaylara Bilişsel Esneklik Envanteri uygulanmıştır. Sınav başarısına ve yerleştirmeye esas olan puan türlerine ise İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi veri tabanından ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programına işlenerek analiz işlemleri bu program aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Normallik durumunun belirlenmesi için normal dağılım eğrilerine, çarpıklık-basıklık katsayılarına ve Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına bakılmıştır. İlişkisel analizlerin yapılması için; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Etki büyüklüğü düzeylerinin belirlenmesi için Cohen’s d ve r formülleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, adayların bilişsel esneklik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. bilişsel esneklik puanları ile sınav başarısı arasında anlamlı ilişki olduğu, bilişsel esneklik düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha başarılı oldukları bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the music teacher education program the special aptitude test levels of cognitive flexibility with the success of examination of the relationships between aimed to investigate. In this context, sub-dimensions of examination achievement there is which level of the cognitive flexibility to achieve tought that must be important. Additionally, in

Keywords