ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ AÇISINDAN EĞİTİMCİLER

Author:

Number of pages: 367-381
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Bireyin sosyal yaşama uyum sağlamasına, içinde yaşadığı toplumun etkin bir üyesi durumuna gelmesine hizmet eden eğitim etkinlikleri iletişim ortamlarında gerçekleşir. Bu bağlamda eğitimde etkili iletişimin sağlanması eğitimin etkili biçimde gerçekleşmesi için önkoşuldur. Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının gözlemlerine dayalı olarak sınıf öğretmenlerinin, sınıf öğretmeni adaylarının, okul yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin etkili iletişim becerilerinin değerlendirilmesidir. Araştırma 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde sınıf öğretmenliği ana bilim dalının 4. sınıfına devam etmekte olan 149 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarından 4 hafta süre ile gözlem yapmaları ve günlük tutmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen 149 günlüğün tamamı araştırma kapsamında analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarından her hafta için belirtilen eğitimcileri etkili iletişim becerileri açısından gözlemlemeleri ve etkili iletişim becerilerine ilişkin olarak gözlemledikleri olayları günlüklerine kaydetmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının günlükleri içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının günlüklerinden yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde öğretim üyelerine ilişkin elde edilen sonuçların tüm alt boyutlar için genellikle olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerine ilişkin olarak elde edilen sonuçlarda ise sözlü iletişimin diksiyon alt boyutu dışında diğer alt boyutlarda ve sözsüz iletişimde olumlu ifadelere yer verildiği ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarına ilişkin elde edilen sonuçlar incelendiğinde sözlü iletişimin konuşmanın akıcılığı, ses tonu, açık ve net ifadeler kullanma, vurgulamalar ve diksiyon alt boyutlarına ilişkin olumsuz ifadeler görülmüştür. Sözsüz iletişimin ise göz teması, mesafe ve bedensel temas, bedensel duruş, jest ve mimikler alt boyutlarında olumlu ve olumsuz ifadelerin yer aldığı belirlenmiştir. Ancak olumsuz ifadeler daha fazladır. Okul yöneticilerine ilişkin olarak elde edilen sonuçlar ele alındığında sözlü iletişim konusunda genellikle olumlu ifadelere yer verildiği; sözsüz iletişimde göz teması, mesafe ve bedensel temas alt boyutları dışında boyutların çoğunda olumlu ifadelerin yer aldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Education activities which aims to adapt students to the social life and being them as a member of the society which they live occurs in communication environments. In this context effective communication skill is one of the prerequisite skills which provide effective education. The aim of this study is to evaluate the educators’ effective communication skills based on classroom teacher candıdates’ observations. In this study classroom teacher candidates were asked to observe and keep diaries for four weeks. Classroom teacher candidates were asked to observe for educators in terms of effective communication skills and besides observations also they were asked to provide events about communication in their diaries. Classroom teacher candidates’ diaries analyzed though content analyzes and identified their themes which in the diaries. Also the findings supported with direct quotations from the classroom candidates’ observations and views. Examined the results generally positive results for all sub-dimensions for teacher trainers. The results for classroom teachers verbal and non-verbal communication except sub-dimension of diction that made the positive statements. Examined the results about classroom teacher candidates The fluency of speech, tone of voice, use clear expressions, accents and diction sub-dimensions of verbal communication were stated negative expressions; eye contact, distance and physical contact, posture, gestures and facial expressions sub-dimensions of non-verbal communication were stated both negative and positive expressions. But the negative expressions were stated more than the positive ones. Examined the results about school administrators generally included positive statements about verbal communication; as well as these results except eye contact, distance and physical contact sub-dimensions its seen that the majority of positive expressions.

Keywords