SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNCELERİNİN UYGULAMA GÜNLÜKLERİ YOLUYLA BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 451-463
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yansıtıcı düşüncelerinin öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında tuttukları günlükler aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Programı 4. Sınıfında öğrenim gören 21 sınıf öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarına günlük tutma ile ilgili kısa bir eğitim verilmiş ve kendilerinden öğretmenlik uygulaması sonunda günlük tutmaları istenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının uygulama sürecinde tuttukları günlükler analiz edilerek elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde nitel araştırma deseninde doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, verilerin çözümlenmesinde ise tümevarım yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen temalar ve bu temalardan hareketle oluşturulan alt temalar görselleştirmiştir. Analiz sonucunda; öğretmen adaylarının uygulamada bir yansıtma sürecine girdikleri, bu yansıtma sürecinde öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi ve beceri geliştirmenin yanı sıra, öğretmenlik mesleğinin duyuşsal yönüyle ilgili de yansıtıcı düşünceler geliştirdikleri saptanmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ilgili geliştirdikleri yansıtıcı düşüncelerin yapılan analizi sonucunda “mesleğin özellikleri”, “kişisel özellikler” ve “mesleğin güçlükleri” ana temalarına ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının mesleğin özellikleri ile ilgili olarak en çok meslek sevgisi; kişisel özellikler ile ilgili olarak en çok çocuk sevgisi ve mesleğin güçlükleri ile ilgili olarak da mesleğinin zor bir iş olduğu, sorumluluk ve fedakârlık gerektirdiği yönünde yansıtıcı düşünceler geliştirdikleri anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik düşüncelerinin gelişmesinde uygulama yaptıkları okullarındaki olumlu havanın etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The study aims to describe pre-service teachers’ reflective thinking towards teaching profession through their work experience diaries during their teaching application courses. The study was carried out with 18 pre-service teachers attending Classroom Teacher Training Program of Fatih Educational Faculty in 2013-2014 Academic Year Spring Semester. In this context, a brief seminar was given for pre-service teachers and they were inclined to write work experience diary after the teaching application courses. Research data were gathered from the work experience diaries written by pre-service teachers during these application courses. Data were gathered through document examination method and induction method was used in data analysis process. As a result of content analysis some themes and subthemes were created and visualized. The study results indicated that pre-service classroom teachers involved in reflective process and they gained knowledge and skills in terms of teaching profession, moreover they promoted reflective thinking from the affective aspect of teacher profession. Reflective thinking developed by pre-service classroom teachers was categorized in three themes as “features of the profession”, “personal characteristics”, and “difficulties of the profession”. The results revealed that pre-service classroom teachers mostly promoted reflective thinking as professional affection in terms of the features of the profession, affection to children in terms of personal characteristics, and responsibility and devotion in terms of the difficulties of the profession. Moreover, it was designated that the positive climate of the application schools contributed to the reflective thinking improvement process of the pre-service classroom teachers.

Keywords