TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNİN YENİDEN İNCELENMESİ VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM

Author:

Number of pages: 403-428
Year-Number: 2015- 40

Abstract

Tüketici davranışları ve onların neden, niçin satın aldıklarına dair bugüne kadar birçok araştırma yapılmış ve ortaya konan sonuçlarla tüketici davranışlarına anlam verilmeye çalışılmıştır. Günümüz tüketim anlayışında, tüketiciler ürünlerden salt fayda elde etmek için satın alma yapmamakta, o üründen sosyal ve psikolojik bir yarar elde etmeyi de ummaktadır. Kullandığı ürünlerin kendisini yüceltmesini, grup içinde kendisine statü kazandırmasını, ürünlerinin başarıyı simgelemesini ve tüm harcamalarının kendisine manevi tatmin sağlamasını beklemektedir. Bu anlamda zaman zaman rasyonel satın alma davranışının dışına çıkarak, bütçesini daha ucuz ve tasarruf sağlayıcı ürünler arasında paylaştırmaktansa, lüks ve gösterişli ürünleri tercih edebilmektedir. Araştırma kapsamında düşük gelir düzeyindeki 148 kişi ile görüşülmüş ve yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler Frekans yüzdeleri, çapraz tablolar ve Anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin gösterişçi tüketim bağlamında yeniden incelendiği bu araştırmanın sonuçlarına göre fizyolojik ihtiyaçlardan sonra saygı ihtiyacının ikinci sırada geldiği görülmüş ve katılımcıların hayatta en çok sahip olmayı istedikleri şeylerin önem sırasında yine birinci olarak gerçek dostlar ile saygı ihtiyacı önde gelmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Gösterişçi Tüketim Ölçeğinin’ 3 alt faktörde toplandığı ve Anova testi sonuçlarına göre ise bu faktörlerden yalnızca F1 ve F2 için alınan ölçek puanları ile Ait olma ve sevgi ihtiyacı ile Saygı ihtiyacının sıralanması arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

Up until today, a lot of research has been done about consumer behaviours and the reasons why people buy things; and the results that have been put forth have been used to explain the meanings of these behaviours. In today’s sense of consumption, consumers have become more critical and judgmental i

Keywords