YEREL YÖNETİMLERDE WEB 2.0 KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE-LERDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 213-232
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Kişisel bilgisayar ve internet kullanımının vatandaş nezdinde yayılması yönetimlerin de bu platformları kullanmasını zorunlu kılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’deki yerel yönetimlerin web 2.0 ve sosyal ağları kullanma durumlarını ortaya koymaktır. Çalışmada web 2.0 araçları genel olarak tanıtılmış, sonrasında da yönetimsel anlamda kullanımına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra, Türkiye’deki 81 ilin belediyelerinin web 2.0 araçlarını bilgilendirme, etkileşim ve işlem temelli kullanım durumlarına yönelik bulgular elde edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, Türkiye’de belediyelerin web 2.0 araçları kullanımı çok düşük düzeydedir ve belli başlı web 2.0 teknolojilerine yoğunlaşmış durumdadır. Belediyeler daha ziyade bilgi verme hizmetlerine yoğunlaşmakta, web 2.0 araçlarının etkin hizmet sunma ve katılım gibi amaçlarla kullanımının ikinci planda kaldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The increasing popularity of personal computers and internet use by the citizens made it necessary for the governments to use the same platforms. The objective of the study is to determine the usage of web 2.0 tools in local governments. The study presented the Web 2.0 tools in general and after, the explanation for the use of the administrative sense is done. Later on, the findings of web 2.0 tools for the information, interaction and transaction based usage of the municipalities of 81 provinces in Turkey was obtained. The Results demonstrated that the usage of web 2.0 technologies by the municipalities in Turkey was at a very low level and concentrated on a few web 2.0 technologies. Municipal governments focus on providing information while using web 2.0 tools and the use of web 2.0 technologies to provide efficient services and participation remain in the background.

Keywords