MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINDAKİ ŞARKILARA PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLME BECERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 157-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarındaki şarkılara piyano ile eşlik yapabilme becerilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Müzik öğretmeni adaylarının meslek yaşamları süresince piyanoyu eşlik çalgısı olarak kullanabilmeleri önemli görülmektedir. Dolayısıyla eğitim müziği dağarındaki şarkılara piyano ile eşlik yapabilme becerisinin belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Yapılandırılmış gözlem yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Lisans II, III ve IV. sınıf düzeyinde öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Piyano ile eşlik yapabilme becerilerini tespit etmek için ilköğretim müzik dersi müfredatından uzman görüşü alınarak “Dostluk” şarkısı belirlenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından uzman görüşü desteğiyle geliştirilen piyano ile eşlik beceri testi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilere tek tek belirlenen şarkıya piyano ile doğaçlama eşlik yaptırılmıştır. Öğrenci eşlik performansları kamera kaydına alınıp iki puanlayıcı tarafından değerlendirilmiştir. Puanlayıcılar arası güvenirliğin tespit edilmesinde Kendall uyuşum katsayısına bakılmıştır. Güvenirlik testi sonucunda puanlayıcılar arası güven katsayısı 0.723 olarak bulunmuştur. Sınıf düzeyi ve piyano dersi akademik başarı düzeyine göre puanların normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve iki değişkende de puanların normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Eşlik beceri puanlarının sınıf düzeyi ve piyano dersi akademik başarı düzeyi ile ilişkili olarak analiz edilmesinde non-parametrik testlerden Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Bulgular sınıf düzeyi ve piyano dersi akademik başarı düzeyi ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarındaki şarkılara piyano ile eşlik yapabilme düzeyinin sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, piyano dersi akademik başarı düzeyine göre ise anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the accompanying abilities of pre-service music teachers in educational music literature. During career of pre-service music teachers, using the piano as an accompaniment instrument, is regarded as a significant point. Accordingly, determining accompaniment abilities to educational songs on the piano is regarded quite significant. Workgroup of this research in which is used constructivist observation methods, is composed of 48 undergraduate students studying in second, third and fourth grades in the Faculty of Education, Music Teaching Department of Mehmet Akif Ersoy University. In order to determine their abilities of accompanying on the piano, one of the educational nursery rhymes in primary school program, titled “Dostluk” was selected by taking expert opinions. The data were gathered by using “Ability Test on Piano” which was developed by the researchers with the support of experts. All of the students in the workgroup were asked to accompany to the previously-selected song on the piano extemporally. The performances of students were recorded on video and scored by the two researchers. At the stage of determining reliability among the raters, Kendall’s test was used. As a result of the test, the confidence coefficient was established as 0.723. In order to determine wheather the scores range from level of grade to level of academic accomplishment or not, Kolmogorov Simirov test was applied and it was established that the scores don’t range normally between two variables. At the stage of analyzing differences between the level of grade and the level of academic accomplishment, non-parametric Kurskall Wallis H test was applied. The findings were interpreted by comparing the levels. In the research, it has been concluded that the level of accompanying abilities of pre-service music teachers in the educational music literature differs according to the level of grade, but don’t differ according to the level of academic accomplishment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics