ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ, DÖRT TEMEL KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BOYUTUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS BELEDİYESİ’NDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 359-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En genel tanımıyla sosyal sorumluluk, bir varlığın toplu yaşamdaki faaliyetlerinden dolayı çevresinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkileri değerlendirip, olumsuz etkilere karşı önlem almasıdır. Artan küreselleşmeyle birlikte kurumsal sosyal sorumluluk, tüm dünyada önemli ve yaygın bir konu haline gelmiştir. Artan sayıda tüketici, işletmeleri ve onların kamuoyuna yansıyan yüzleri olarak pazarlama çabalarını daha duyarlı bir şekilde irdelemektedir. Bu irdeleme sonucunda, tüketicilerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili beklentileri de artmaktadır. Modern kurumsal sosyal sorumluluk görüşüne göre, kurumsal sosyal sorumluluklar, “ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü” sorumluluklar olarak dört boyutta incelenmektedir. Günümüzde tüketicilerin, yasal ve ekonomik sorumlulukların yanı sıra ahlâki ve gönüllü sorumluluklar konusunda da işletmelerden beklentileri çoğalmaktadır. Çalışmanın amacı, Sivas Belediyesi çalışanlarının, kurumsal sosyal sorumluluğun dört temel boyutu olan, “ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü” sorumluluklarla ilgili algılarının “gereklilik, beklenti ve isteme” boyutlarına göre belirlenmesi ve söz konusu algılar ile demografik, sosyo-ekonomik koşullar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma bulguları ile Carroll’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi karşılaştırılmış, uygunluk veya farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak, kurumsal sosyal sorumluluklar boyutundaki algılamalarda “beklenti” seviyesinden “gereklilik” seviyesine bir eğilim tespit edilmiştir. Dolayısıyla uzun dönemde hayatta kalmaya, kâr etmeye ve gelişmeye çalışan kuruluşların, söz konusu sosyal sorumluluklarını yerine getirme boyutunda toplum çıkarlarını ve artan bu beklenti düzeyini göz önünde bulundurup, tüm faaliyetlerini bu yönde organize etmeleri gerektiği ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

In its most general definition of social responsibility is to take precautions against adverse effects with evaluating the positive or negative effects created around their activities in an entity's public life. With the increasing globalization the corporate social responsibility has become a common and important subject all over the world. An increasing number of consumers examines the businesses and their marketing efforts as their faces that reflected the public, in a more sensitive way. In result of this examine, consumers' expectations regarding corporate social responsibility is also increasing. In the opinion of modern corporate social responsibility, corporate social responsibility is examined in four dimensions as "the economic, legal, moral and voluntary" responsibilities. Today, besides the legal and economic responsibility, the expectations of consumers regarding the moral and voluntary responsibility of business is increasing. Archie B. Carroll examined corporate social responsibility in four dimensions as the “economic, legal, moral and voluntary" responsibilities. According to Carroll, economic and legal responsibilities are required; ethical responsibilities are expected; charity responsibilities are desirable. The aim of the study is, determine to Sivas Municipality employees perceptions of the four basic dimensions of corporate social responsibilities “economic, legal, moral and volunteer” according the size "requirements, expectations and desire” and to examine the relationship between demographic, socio-economic conditions and these perception. The research findings were compared with Carroll's Corporate Social Responsibility Pyramid, examined whether or not relevance or difference. As a result, a trend was detected in the perception of corporate social responsibility, from "expected" level to "necessity" level. Therefore, it demonstrated that, in dimension of fulfilling thieir social responsibilities the organizations efforting to survive in the long term, to make profit and develop, need to organize all activities that have been revealed in this direction with considering the interests of society and the increasing size of these expections level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics