THE SOCIAL CONSTRUCTION OF VIRGINITY IN TURKISH CONTEXT: A THEORETICAL PERSPECTIVE

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Gender Studies, Women Studies, Islamic Feminism
Number of pages: 429-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Bekâret” kavramı, uzun yıllardır toplum bilimlerinin en tartışmalı konularından biri olmuştur. Bekâretle ilgili söylem ve sosyal anlamlar, kadının bedeni üzerinde gücünü tesis ettiği varsayılabilecek ataerkil yapının etkisiyle kadının cinselliği ve toplumsal hayatını somut olarak belirleyen en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. “Bekâretin kaybedilişi”, birey için her ne kadar soyut bir anlam ifade ediyor olsa da kadının cinsel yaşamı üzerinde etki gücüne sahip ataerkil yapının söylemleri doğrultusunda yeni bazı gizil anlamları ve sonuçları daha görünür hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı “bekâret” kavramının toplumsal yapı içerisinde nasıl anlamlandırıldığını ve ataerkil dil, bekâret testleri ve Türkiye’deki kanunlar aracılığıyla sürekli olarak nasıl yeniden yapılandırıldığını feminist ve İslamcı feminist teorinin kavramlarıyla tartışmaktır. Her ne kadar laik bir yapı sunuyor olsa da Türkiye’deki “bekâret” kavramının toplumun büyük bir çoğunluğunun inandığı din olan İslam ve İslam’ın geleneksel etkileriyle tartışılması, konun daha geniş bir bakış açısıyla ele alınmasına imkân sunacaktır. Bu nedenle, araştırmanın temel kavramları Türkiye bağlamına uygun olarak hem feminist bakış açısı hem de İslamcı feminist bakış açısıyla tartışılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de “bekâret” kavramının ailenin onuru, kadın bedeni üzerindeki toplumsal kısıtlamalar, erkekler için bir övünç ve toplumsal değerlerin bir birey olarak kadının üzerinde görülmesi gibi anlamlar ihtiva ettiği görülmüştür. Bu çalışmanın sonraki araştırmalara konu alanı itibariyle kaynaklık etmesi beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of virginity has always been the locus of hot debates and discussions throughout the history. It holds true to say that the norm of virginity has a profound impact on women’s sexuality and their social lives since virginity has become a visible tenet of our lives through the institutionalization of patriarchal power on female body. Although losing virginity is a conceptual thing, the consequences and underlying implications of this action are clearly seen in the society which proves that the concept of virginity is socially constructed and it is manipulated by patriarchy to control female sexuality and their bodily activities. This study aims to investigate the concepts of sex and gender in order to understand how virginity is socially constructed and point out the ways through which the norm of virginity has been continuously embodied via the patriarchal language, virginity tests and laws in Turkey. Since Turkey stands out among other Islamic countries with its emphasis on secularism but also being influenced by Islamic traditions, the norm of virginity is elaborated with regard to the prevalent discourses in the country. Therefore the key terms of the study is analyzed through the terminology of feminist and Islamic feminist theory. As a result, it is found that “virginity” means family honor, social constraints on female body, celebration of men and the prioritization of societal values over i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics