YÜKSEK DÜZENDE DÜŞÜNME: İNGİLTERE'DEKİ ‘DOĞRUDAN OKULDA’ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ NEDEN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAMAZ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri-Eğitim Yönetimi
Number of pages: 353-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Yüksek Düzende Düşünme yetenekleri ve onun alt başlıkları bilimsel olarak incelemeye alındı. Yüksek Düzende Düşünmenin ne olmadığı açıklanarak; Temennici Düşünmenin bu bağlamda ele alınamayacağı tartışıldı. Tefekkür, irdeleyici düşünmeyi, yansıtıcı düşünmeyi, sorgulayıcı düşünmeyi ve irtibat noktasını içeren birleştirici bir düşünme sistemi olarak sunuldu. İrdeleyici Düşünme ve Yenitasarımcı Düşünme hakkında Türkçe alanyazında düzeltmelere yer verildi. Sorgulayıcı Düşünme incelendi. Tefekkür, Yüksek Düzende Düşünmenin ‘Yaratıcı’ ile irtibatlandırılarak işlenmesi olarak alanyazına sunuldu. İngiltere’de yakın zamanda yapılan ‘Doğrudan Okulda’ öğretmen eğitimi masaya yatırıldı. Hem Türkiye’de hem de İngiltere’de yapılan çalışmalar tarandı ve erişilebilenler alana sunuldu. Tefekkür Üçgenini oluşturan alt başlıkların her biriyle alakalı erişilen çalışmaların sonuçlarına yer verildi. Tefekkür Üçgenini oluşturan Yansıtıcı Düşünme, İrdeleyici düşünme ve Sorgulayıcı Düşünme ile bunlardan hasıl olabilecek Yenitasarımcı Düşünmenin sonuçları ortaya konduğunda Türkiye ile ilgili neticelerin ya orta düzey ya da ortanın altı olduğu görüldü. PISA’dan elde edilen sonuçlar ve diğer araştrımaların sonuçları da göz önünde bulundurularak İngiltere’deki ‘Doğrudan Okulda’ öğretmen eğitiminin Türkiye’ye uygun olmadığı hususunda alan karşılaştırmalı tartışma yapıldı. Sonuç olarak İngiltere’de ‘Doğrudan Okulda’ programı başarılı olsa bile Türkiye’deki Yüksek Düzende Düşünme (YDD) yetenekleri sonuçları istenen düzeyde olmadığı için Türki-ye’deki öğretmen eğitimi kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna ulaşıldı. Öğretmenlerin zaten yüksek düzeyde olmayan YDD yeteneklerinin iyice körelmesi ih-timalinin hem öğretmen eğitimi hem de eğitim kendisi açısından zararlı sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Keywords

Abstract

This article investigated Higher Order Thinking Skills (HOTS). Tefekkur is presented as a system of combined thinking skills including reflective thinking, crea-tive thinking, inquiry guided thinking, and relevance spot. Amendments were sug-gested to Turkish literature regarding understanding and meanings of both critical thinking and creative thinking. Inquiry guided thinking was also studied. Relevance Spot was presented as an explanation method for findings and processes of Tefekkur Triangle. Findings related to subheadings of Tefekkur Triangle (Critical Thinking, In-quiry Guided Thinking, and Reflective Thinking) and emmergence of Creative Think-ing in Turkish and English educational settings that can be retrieved were presented. Findings from Turkish context revealed scores of medium degree and lower. ‘School Direct’, a recent programme implemented in the English teacher education system, was explored in order to show how it cannot be applied into Turkish context. Relevant arti-cles and research about Turkey and England that could be retrieved were taken into ac-count. Research results on subheadings of Tefekkur Triangle and PISA findings were discussed comparing the scores of Turkey and England. It was highlighted that even if ‘School Direct’ programme becomes successful in England, because HOTS level of teacher candidates in Turkey is insufficient and below England, implementing this programme in Turkey at any type of teacher education may cause a decline in quality of Turkish teachers. Thus, possibility of affecting teacher education in Turkey deeply in a negative way may also diminish both teacher quality and the quality of student learning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics