ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ SINIF KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 35-53
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Sınıfın koşulları olarak bilinen sınıfın aydınlatılması, sınıfın mevcudu, sınıfın ısınma şekli, fiziki şartların yeterliği, sınıfta kullanılan tahta çeşidi vb. durumlar öğrencileri etkilediği gibi öğrencilerin öğrenme sürecinde en etkili şahıs olan öğretmenin de tutumlarını ve davranışlarını etkilemesi beklenir. Sınıfın koşulları öğretmenlerin tutum ve davranışları etkilemesi doğrudan öğretmenin başarısını etkilerken dolaylı olarak eğitim ve öğretimin başarısını da etkilemesi beklenir. Öğretmenlerin öğrenmeye ilişkin tutumları da öğretmenlerin davranışlarını etkilemektedir, öyle ki olumlu tutum sahibi olan öğretmenler öğrencilerini de olumlu tutumlara ve davranışlara yönlendirmektedirler. Bu çalışmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğrenmeye ilişkin tutumlarının görevlerini yaptıkları sınıfların ısınma şekli, sınıf mevcudu, fiziki şartların yeterliği vb. gibi koşullar açısından incelenmiştir. Çalışma Adıyaman merkez ilçe ve köy ortaokullarında görev yapan 234 bay, 222 bayan olmak üzere toplam 456 öğretmen ile yürütülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS paket programı aracılığıyla bağımsız gruplar t test ve tek yönlü varyans analizi testlerine göre yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen verilere göre öğrenmeye ilişkin tutumların sınıf koşulları açısından anlamlı farklar görülmüştür. Öğretmenlerin görevlerini icra ederken öğretmenlerin cinsiyetleri, kıdemleri, mezun oldukları fakülte, sınıfın aydınlatılması ve ısınma şekli açısından anlamlı farkların olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak sınıf mevcudunun 19 ve altında olan öğretmenlerin öğrenmenin doğasını daha iyi kavradıkları, öğrenmeye daha açık oldukları ve öğrenmeden beklentilerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca sınıfların düzenlenmesinde akıllı tahtanın kullanılmasının öğretmenlerin öğrenmeye ilişkin tutumları açısından yararlı olduğu ve fiziki şartların öğretmenlerin algılanmasına göre düzenlenmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır. Genel anlamda eğitim öğretimin gerçekleştiği sınıf koşullarının öğretmenlerin öğrenmeye ilişkin tutumlarını önemli ölçüde etkilediği sonucundan hareketle sınıf koşullarının iyileştirilmesinin öğretimin niteliğini de etkilemesi kaçınılmazdır.

Keywords

Abstract

The conditions of the class such as the lighting, population, heating of the class, the efficiency of physical conditions, the board type used in the class, etc. not only affects students, but also affects the attitudes and behaviors of the teacher who is the most efficient person in learning process.. It is expected that because the conditions of the class affects the attitudes and behaviors of the teacher, it raises both the success of him/her directly, and the success of teaching process indirectly. The attitudes of teachers towards learning also affect the behaviors of the teachers, such that the teachers who have positive attitudes lead students to positive attitudes and behaviors, too. The aim of this research is to determine the secondary school teachers’ attitudes towards learning related to their classroom heating, classroom size, physical settings and etc. The research is conducted on 234 male and 222 female teachers (456 teachers in total) in Adıyaman city centre, towns and villages. The independent samples t test and one way Anova test was used via SPSS 20.00 statistical package programme for social science to analyze the data acquired. As a result of the research it can be clearly seen that there are differences in the attitudes of teachers’ towards learning related to classroom conditions. The positive effect of teachers’ gender on attitudes is valued as crucial for the result of the research. That classroom illumination, classroom size and classroom heating affect teachers’ attitude. It has been concluded that there is not any meaningful differences in terms of the gender of the teachers, their professional seniority, the faculty they graduated, the lighting of the class and the type of heating during their teaching process. However, it has been deduced that teachers who have 19 or less students in their class perceive the nature of learning better, are open to learning and have higher expectations about learning. Furthermore, it has been concluded that using interactive whiteboards is helpful for the teachers’ attitudes towards learning and physical conditions must be organized according to the teachers’ perceptions. In general, the classroom conditions affect teachers’ attitudes and it makes it compulsory to improve the classroom and consequently education quality.

Keywords