KÜTÜPHANEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 465-479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanda, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının kütüphaneye ilişkin tutumlarını belirmek amacıyla “kütüphaneye yönelik tutum ölçeği” geliştirmiştir. Ölçek geliştirmeden önce literatür taraması yapılmış ve beşli likert-tipi taslak maddeler yazılarak uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Uzman görüşünden sonra, oluşturulan 25 maddelik taslak ölçek Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerinde öğrenim gören ve seçkisiz (random) yolla belirlenen 300 öğrenciye uygulanmıştır. Uç değerlerin çıkarılmasıyla kalan 248 veri üzerinden yapılan geçerlik güvenirlik çalışmaları sonucunda tek faktörlü 18 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistik hesaplamaları SPSS Paket programı ve Lisrel 87 programı ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin KMO değeri “,908” ve Bartlett’s testi değerinin ise ”x2=1593,877; sd=153 (p

Keywords

Abstract

ABSTRACT In this study, “scale of attitude towards library usage” was developed in order to determine attitude of pre-service teachers at education faculty towards library. Before developing the scale, literature review was done and five grade Likert-type draft items were written and presented to expert view. According to expert views, some of the questions were excluded from the scale, some of the questions were corrected. After expert view, draft scale composed of 25 items was applied on 300 students who study at different departments of Cumhuriyet University Education Faculty and determined in random method. As a result of validity-reliability study carried out on 248 data left after excluding extreme values, a single factoral scale composed of 18 items was developed. Statistical calculations of obtained data were carried out with SPSS Package program and Lisrel 87 program. KMO value of the scale was “,908” and value of Barlett’s test was ”x2=1593,877; sd=153 (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics