TRAFİKTE İŞARETÇİLERİNE YÖNELİK ALGILAMA SORUNLARI VE YETİŞKİN DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI: RİZE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 185-198
Year-Number: 2015- 41

Abstract

İnsan hayatının vazgeçilmez parçalarından biri olarak trafik güçlü bir kontrol ve yönlendirme mekanizmasına ihtiyaç duymaktadır. Araçların, sürücülerin ve yayaların kurallar aracılığı ile yönetilmesi önemli bir şarttır. Kuralların ve kontrolün yokluğu trafiğin zaman içerisinde büyük bir sorun ve bir sosyal tehdit olmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle de trafik farklı araçlarla yönetilmektedir. Bunlardan biri de trafik işaretleridir. Trafik işaretleri hem sürücüleri hem de yayaları trafik akışı ve yol hakkında bilgilendirmektedir. Bunun yanı sıra trafik işaretleri sürücüler ve yayalar için zorunluluklar yaratmaktadır. Özellikle sürücülerin trafik işaretleri ile olan iletişimi son derece önemlidir. Bu araştırma ile yetişkinlerin trafikte işaretçilere yönelik algılama sorunlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Rize il merkezinde 648 yetişkin üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yetişkinlerin işaretlere yönelik uygun davranış göstermedikleri, trafik işaretçilerine yönelik algılama zorluklarının orta seviyede olduğu saptanmıştır. Yetişkinlerde 36-45 yaşın, ehliyet sahibi olmayanların, araç sahibi olmayanların trafik işaretçilerine yönelik algılama zorluğunun yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

As one of the indispensible pieces of human life, traffic needs a powerful control and guidance mechanism. Management of cars, drivers and pedestrians by rules is an important circumstance. Lack of rules and control makes traffic a serious matter and social threat in time. That is why traffic is managed by different tools. Traffic signs are the most known ones. Traffic signs inform drivers and pedestrians about traffic flow and the route. Beside, traffic signs are create necessity for drivers and pedestrians at the same time. In particular, the communication of drivers with traffic signs is extremely important. In this study, deciding about adults’ perception matters for traffic signs has been aimed. As data collection tool, survey form, which was prepared by researcher, has been used in this study. Collected data has been analyzed with statistic program. During the analyzing process, definitive statistics, t-test and anova test have been used. In the end of research, it was decided that adult drivers had no suitable behaviors with traffic signs and had mid-level perception matters about that issue. At the same time, adults, who are 36-45 years old, do not have driving license and a car, have high perception matters.

Keywords