ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI-NIN “SÖZSÜZ İSPAT” YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ-LERİ

Author:

Number of pages: 233-254
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Sözsüz ispatlar özel bir matematiksel ifadenin niçin doğru olduğunu ve matematiksel bir ifadenin doğruluğunu ispatlarken nasıl ele alınacağını görmemize yardımcı olacak diyagram veya resimlerdir (Alsina ve Nelsen, 2010). Bu araştırmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının sözsüz ispat yöntemi ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını İç Anadoluda bulunan bir devlet Üniversitesi’nde 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılmış olan “Alan Eğitiminde Araştırma Projesi” dersini alan 5. Sınıfta öğrenimlerine devam eden 1. öğretime kayıtlı 26 ve 2. öğretime kayıtlı 31 olmak üzere toplam 57 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler dönem sonunda öğretmen adaylarına yöneltilmiş olan sorular ile toplanmıştır. Bu sorular sözsüz ispat ile ilgili bir deneyim yaşamış olan öğretmen adaylarının sözsüz ispatın etkili olduğu ve olmadığı yerlere görüşlerini almak için kullanılmıştır. Veriler yazılı olarak toplanmıştır. Veriler öğretmen adaylarının cevaplarının benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının sözsüz ispatlarla ile bilgilerin kalıcı olduğunu, somutlaştırdığını, matematiksel formül/ifadelerin daha iyi kavrandığını, konular arası ilişki kurduğunu, merak duygusu uyandırdığını, güven kazandırdığını, zevkli olduğunu, verimli olduğunu, yeni bilgiler öğrendiklerini ve öğretim yöntemi olarak da kullanabileceklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bu görüşler görselleştirmenin matematik eğitimine katkılarını ifade eden birçok görüşü desteklemektedir. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar tartışılmış, literatürle karşılaştırılarak bazı önerilerde bulunulmuştur

Keywords

Abstract

Proofs without words are pictures or diagrams that help the reader see why a particular mathematical statement may be true, and also see how one might begin to go about proving it true (Alsina ve Nelsen, 2010). The aim of this study is to investigate secondary mathematics pre-service teachers opinions about “proof without words”. Case study method as a form of qualitative research is used in the study. Participants of the study consist of 57 secondary mathematics pre-service teachers who were fifth-year students in a state university located in the Central Anatolia. The study was conducted in 2013-2014 education and teaching year in the lesson that “Investigation Projects in Field Education”. The data were collected with the questions that directed to pre-service teachers at the end of the period. The questions were used for receive opinions from pre-service teachers who lived experience with proof without words to be effective or ineffective. The writing data were collected. The data were analyzed and classified according to similarities and differences between the responses of pre-service teachers. The findings obtained from the study show that pre-service teachers think that proof without words provide retention, concretization, understanding mathematical formula and statement, relating with subjects, making a sensation, gaining self-confidence. Also pre-service teacher expressed that proof without words are productive, enjoyable and pre-service teacher stated that they learned new knowledge with proof without words, in the future they can use proof without words in their lesson. This views support that visualization contribute in mathematics education. The results of the study are discussed and compared with the literature, and suggestions have been made for new studies in this direction.

Keywords