MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL ÖZYETERLİK VE MÜZİK YETENEĞİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 417-431
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının genel özyeterlikleri ile müzik yeteneğine yönelik özyeterliklerinin belirlenerek aralarındaki ilişkinin saptanmasıdır. Ayrıca her iki özyeterlik algıları, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü, ekonomik düzey, en uzun süre yaşadığı yerleşim birimi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve tekrar şans verilse aynı bölümde öğrenim görme isteği gibi farklı değişkenler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya dört farklı üniversitenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında okuyan 387 müzik öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Özyeterlik Ölçeği” ve “Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik yöntemleri ve bağımsız gruplar için t-Testi ile Tek Faktörlü Varyans Analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Adayların genel özyeterliklerinin müzik yeteneğine yönelik özyeterlikleri üzerindeki etkisi Doğrusal Regresyon Analiziyle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bulguları, müzik öğretmeni adaylarının genel özyeterliklerinin “mezun olunan lise türü” açısından incelendiğinde güzel sanatlar lisesi mezunları için olumsuz yönde anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Ayrıca, müzik öğretmeni adaylarının hem genel özyeterlikleri hem de müzik yeteneğine yönelik özyeterlikleri, “tekrar şans verilse aynı bölümde öğrenim görme isteği” açısından incelenmiş ve her iki özyeterlik düzeyinde de müzik öğretmenliği bölüme devam etme ya da bitirme isteğinde olan adaylar için olumlu yönde anlamlı bir farka ulaşılmıştır. Yine elde edilen bulgular, müzik öğretmeni adaylarının genel özyeterlikleriyle müzik yeteneğine yönelik özyeterlikleri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Purpose of the research is to identify general self-efficiency and self-efficiency perception on musical skills of pre-service music teachers and to determine the relation between each other. In addition, both self-efficiency perceptions have been tried to be analyzed in terms of several variants such as gender, age, grade at school, high school type which is graduated from, economical status, dwelling unit where i

Keywords