HÜSEYİN RAZİ’NİN “NEV ÛSÜL ÖRNEK YAHUT ÇOCUKLARA MAHSUS MEKTUP DEMETİ” ADLI ESERİNDE EĞİTİM UNSURLARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ
PEDAGOGICAL ELEMENTS AND MORAL EDUCATION IN HÜSEYIN RAZI’S WORK “INNOVATIVE MODEL OR A BUNCH OF LETTERS FOR CHILDREN”

Author : Serdar DERMAN -- Arif ÇERÇİ
Number of pages : 353-365

Abstract

Hüseyin Razi 19. yüzyılda yaşamış bir yazardır. Yazarın “Nev Usül Örnek Yahut Çocuklara Mahsus Mektup Demeti” adlı eserinin yanında “Peymane”, “Pervane”, “İkizler Kütüphanesi” (Erganili Mesut Efendi ile beraber), “Tahsil-i Kıraat” (tercüme) isimli kitapları da mevcuttur. Kitabın kapağında “Maarif Nezaret-i celilesinin ruhsatıyla tab’ olunmuştur.” ifadesiyle birlikte eserin Dersaadet’te (İstanbul) basıldığı, sahibi ve naşirinin Asır Kütüphanesi sahibi Kirkor olduğu, eserin Babıali Caddesi 25 numarada kayıtlı Kaspar Matbaası’nda 1307 (hicri) yılında basıldığı bilgileri yer almaktadır. Çalışmamızın amacı; literatürde hakkında daha önce yapılmış çalışmaya rastlayamadığımız 19. yüzyıla ait bu eserdeki eğitim unsurlarını tespit etmek ve mektupları değerler eğitimi açısından incelemektir. Böylelikle 19. yüzyılda eğitim- öğretim materyali niteliğindeki bu metinlerin özelliklerini gözler önüne sermektir. Eser 19. Yüzyılın sonlarına ait olmasına rağmen içerdiği eğitim unsurları ve değerler eğitimi sistemi ile modern çağın eğitim ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özellikle Türkçe öğretiminde bu tarz mektupların kullanılması öğrencilerin derse olan isteğini artıracak, ilgilerini canlı tutacaktır.

Keywords

Hüseyin Razi, Çocuklara Mahsus Mektup Demeti, Eğitim Unsurları, Değerler Eğitimi

Read: 768

Download: 258