HÜSEYİN RAZİ’NİN “NEV ÛSÜL ÖRNEK YAHUT ÇOCUKLARA MAHSUS MEKTUP DEMETİ” ADLI ESERİNDE EĞİTİM UNSURLARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Author:

Number of pages: 353-365
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Hüseyin Razi 19. yüzyılda yaşamış bir yazardır. Yazarın “Nev Usül Örnek Yahut Çocuklara Mahsus Mektup Demeti” adlı eserinin yanında “Peymane”, “Pervane”, “İkizler Kütüphanesi” (Erganili Mesut Efendi ile beraber), “Tahsil-i Kıraat” (tercüme) isimli kitapları da mevcuttur. Kitabın kapağında “Maarif Nezaret-i celilesinin ruhsatıyla tab’ olunmuştur.” ifadesiyle birlikte eserin Dersaadet’te (İstanbul) basıldığı, sahibi ve naşirinin Asır Kütüphanesi sahibi Kirkor olduğu, eserin Babıali Caddesi 25 numarada kayıtlı Kaspar Matbaası’nda 1307 (hicri) yılında basıldığı bilgileri yer almaktadır. Çalışmamızın amacı; literatürde hakkında daha önce yapılmış çalışmaya rastlayamadığımız 19. yüzyıla ait bu eserdeki eğitim unsurlarını tespit etmek ve mektupları değerler eğitimi açısından incelemektir. Böylelikle 19. yüzyılda eğitim- öğretim materyali niteliğindeki bu metinlerin özelliklerini gözler önüne sermektir. Eser 19. Yüzyılın sonlarına ait olmasına rağmen içerdiği eğitim unsurları ve değerler eğitimi sistemi ile modern çağın eğitim ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özellikle Türkçe öğretiminde bu tarz mektupların kullanılması öğrencilerin derse olan isteğini artıracak, ilgilerini canlı tutacaktır.

Keywords

Abstract

Hüseyin Razi is an author who lived in 19th century. Besides his work “Innovative model or a bunch of letters for children”, he also wrote “Peymane (Wineglass)”, “Pervane (Fan)”, “İkizler Kütüphanesi (Twins Library, co-authored with Erganili Mesut Efendi), “Tahsil-i Kıraat (Teaching Reading). On its cover, information about the book such as a statement “It was published by the permission of Ministry of Education”, published in İstanbul and the owner of Asır library and the publisher was Kirkor and it was published in Kaspar Publishing House on Babıali Street no. 25 in 1307 (the year of the hegira) was given. No study was found on these letters in the literature. The aim of the current study was to determine the educational elements in this work, which was written in 19th century, and examine it in terms of moral education. Thus, it was also aimed to reveal the features of these texts used as teaching materials in the 19th century. The results of the current study indicate that, although it was written in the 19th century, this work, with educational elements and values education system, has the potential to meet current educational needs. The use of such letters in the teaching of Turkish language is likely to motivate learners and keep their interests alive.

Keywords