BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN AİDİYETLİK DUYGUSU VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Author:

Number of pages: 147-159
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Örgütsel aidiyet, memnuniyet,bağlılık,performans,örgüt iklimi,örgüt kültürü gibi kavramlar günümüzde değişen mal ve hizmet talepleri karşısında işletmelerin verimlilik için üretim ve yönetim yapılarını değiştirmesini zorunlu kılmaktadır.Özellikle değişen yönetim anlayışı örgütün insan unsurunu ön plana çıkartmıştır.Bu durum da işletmeler insan unsurunu her yönüyle ele alarak verimliliği en üst düzeye çıkartmak için çeşitli teknikler denemektedirler. Bu tekniklerin başında üretkenliği en üst seviyeye çıkaran örgütsel bağlılık ve aidiyet yer almaktadır. Bu çalışma, Edirne’nin Keşan İlçesinde banka şubelerinde çalışan personelin kurumlarındaki memnuniyet ve aidiyetlik duygusunu belirlemek için yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan veriler 63 kişiyle yüz yüze görüşerek yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, banka personelinin %66,7’sinin kurumuna karşı aidiyetlik duygusunu hissettiği, %33,3’ünün hissetmediği tespit edilmiştir. Katılımcıların %87,3’ü çalışma ortamlarını fiziksel imkânlarının çalışmaya elverişli olduğunu belirtmiştir. Araştırmada yapılan Ki kare analizi ile; kurumdan beklentiler, çalışanların kurumlarına karşı aidiyetlik duygusu hissetmesi, kurumlarının sektördeki başarılarını değerlendirmesi ile cinsiyet arasında ilişkiler belirlenmiştir.”

Keywords

Abstract

Nowadays, organizations have to change the structure about organizational belonging, satisfaction, commitment, performance, organizational region and organizational culture for productivity of production and management of goods and services in the face of changing demands for efficiency. In particular, changing management approach, has increased the organization's human element put to forward. In this situation, companies are trying a variety of techniques to extract the highest level of efficiency in every aspect of the human element. At the beginning of this techniques, productivity is located at maximizes organizational commitment and belonging. This study was conducted to determine to sense of belonging and satisfaction of employees the institution in the district of Edirne Kesan bank branches. The data used were obtained from surveys conducted face to face interviews with 63 people in this study. According to findings, while employees felt a sense of belonging against the institution of 66.7%, they didn’t feel sense of belonging 33.3%. 87.3% of the respondents stated that the work environment is suitable to the operation of the physical facilities. With the chi-square analysis, expectations from the organization, relations between gender and the personnel’s success evaluation of the organization, the personnel’s sense of belonging to the organization and their customer relations have been determined in the study.

Keywords