GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN POTANSİYEL GİRİŞİMCİ ADAYLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 399-416
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik becerileri arasındaki ilişkiyi potansiyel girişimciler üzerinden belirlemektir. Bu maksatla, Sivas ilinde halk eğitim merkezindeki meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerden (n=202) anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Yapılan analizler (Faktör analizi, Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis Test, Spearmen Sıra Korelâsyonu) neticesinde; girişimci kişilik özelliği ile kişisel girişimcilik becerileri arasında orta seviyede anlamlı (0,464), yönetsel beceriler arasında orta seviyede anlamı (0,462) ve teknik beceriler arasında ise orta seviyede anlamlı ilişki (0,462) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, eğitim, işletme sahipliği, bulunulan pozisyon, kendi işini kurma düşüncesi) ile değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the relationship between features of an entrepreneur character and entrepreneurship skills through potential entrepreneur candidates. Therefore, data is collected from course attendants (n=202) that participated vocation courses in Sivas Public Education Center. The results of analyses demonstrate that there is a medium-level association between features of an entrepreneur character and personal entrepreneurship skills. The relationship between feature of an entrepreneur character and management and technical skills has a medium level association. Besides, it is observed that there are significant differences among variables of demographical characteristics of participants (gender, education, owning a business, job position, the idea of starting a business). The results at hand are discussed comparing the studies in the literature.

Keywords