CUMHURİYET HALK FIRKASI’NIN TRAKYA’DA YAHUDİ POLİTİKASI (1923-1934)

Author:

Number of pages: 267-292
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Geniş bir coğrafyada farklı kimliklerden oluşan Osmanlı Devleti’nin sınırlarının daralması ve Türk kimliğinin daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet ideolojisi, var olan kültürleri ötekileştirmeden Türk kimliği çatısı altında birleştirmeyi amaçlamıştı. Osmanlı Devleti’nde son dönemlerde ayrıcalıklı bir statüye kavuşan Yahudiler, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde sistemin içinde farklı bir bakış açısıyla karşılaşınca belli bir dönem bocalama yaşamışlardı. Cumhuriyet ile birlikte ulus kimliği inşa sürecinde özellikle Vatandaş Türkçe Konuş projesine uyum sağlayamamış ve sistemle karşı karşıya gelmişlerdi. Cumhuriyet Halk Fırkası, Trakya’nın sınırda olmasını da dikkate alarak ulus kimliğinin yanında bölgede milli bir ekonomik güç oluşturmak için çok yönlü bir çalışma başlatmıştı. İktidar, bölgenin ekonomik zenginliklerini elinde yutan Yahudilere karşı kendine bağlı ve kendi politikalarını bölgede sürdürecek yeni bir sermaye sınıfı oluşturmak istemişti. Cumhuriyet Halk Fırkası, Trakya’nın Bulgaristan sınırda olmasından dolayı Trakya Umumi Müfettişliği’nin kurulmasını önemsemişti. Özellikle Yahudilerin devamlı hareketlilik içinde olmalarının arkasında Bulgarların olduğu öne sürülmüştü. Bulgaristan’da basının Yahudi sorunu üzerinde durması işbirliğinin olduğu varsayımını güçlendirmişti. Bu çalışmamızda müfettiş raporları doğrultusunda Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Trakya’da Yahudiler üzerinde izlediği politikalara, Yahudilerin nasıl bir duruş sergilediği, izlenilen bu politikaların bölge halkı nezdinde nasıl bir karşılığı olduğunu ve izlenilen bu politikaların 1934’ten sonraki dönemle değişkenlerinin olup olmadığının bir karşılaştırmasını yapmaktır.

Keywords

Abstract

The narrowing of the boundaries of the Ottoman Empire of different identities in a vast geography and more clearly the Republican ideology on the emergence of the Turkish identity, the existing culture of Turkish identity without otherness was meant to unite under the roof. Jewry in recent years gained a privileged status in the Ottoman Empire with a different perspective of the system in the early period of the Republic faced a certain confusion had lived. In the process of building national identity with the Republic nation identity of Citizens Speak Turkish could not talk to adapt the project and came face to face with the system. Republican People's Party, taking into account that in addition to the national identity of the boundaries in Thrace had initiated a very comprehensive study to create national economic power. Against the Jewry state of self-induced ruling is the region economic prosperity and holding their own economic prosperity and wanted to create a new capitalist class to maintain their policies in the region. Republican People's Party, due to the border with Bulgaria Thrace has care the establishment of Thrace Public İnspection. Especially being in constant movement behind it was suggested that Bulgarian Jews. Stand on the Jewish question, press the assumption that Bulgaria has strengthened the cooperation. In this study, investigators report in line with the Republican People's Party, Thrace watch on the Jewry that policy to the Jewry what the posture exhibited by watched the eyes of the local people of these policies, how is a provision and the followed this policy from 1934 is to make a comparison of whether the variation to after period

Keywords