ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin, Kolb Öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek; öğrenme stilleri ve öğrenme biçimleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, fen bilimleri dersi başarı notu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Eskişehir İli Çifteler İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç ortaokulda öğrenim gören altı, yedi ve sekizinci sınıfa kayıtlı toplam 534 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Aşkar vd. (1993)’nin Türkçeye çevirdiği Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır. Envanter, 4 seçenekli 12 maddeden oluşmuştur. ÖSE’deki 12 maddenin her birinde dört ifade bulunmaktadır. Bu dört ifadenin her biri -öğrenme stillerinin alt boyutu olan- öğrenme biçimini temsil etmektedir. Araştırmada verilerinin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayarda SPSS 15.0 paket programı kullanılarak; frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Pearson ki-kare bağımsızlık testi ve tek yönlü varyans analiz (ANOVA) teknikleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin en çok “Özümseyen”, en az ise “Değiştiren” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri, sınıf ve başarı düzeyine göre farklılaşma göstermektedir. Öğrencilerin öğrenme biçim ve bileşenleri, cinsiyet, sınıf ve başarı durumuna göre farklılaşmaktadır. Kız ve erkek öğrenciler en fazla Özümseyen ve Ayrıştıran; en az Yerleştiren ve Değiştiren öğrenme stillerine sahiptirler. Öğrencilerin YG (Yansıtıcı Gözlem) ve SK (Soyut Kavramsallaştırma) puan ortalamaları bakımından cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma oluşmazken; SY (Somut Yaşantı) ve AY (Aktif Yaşantı) puan ortalamaları bakımından cinsiyete göre anlamlı farklılaşma görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme biçimi ve bileşenleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşma göstermektedir (p

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the preferred dominant the secondary school students’ learning styles from Kolb Learning Styles and investigate the relation between learning styles and learning forms in terms of gender, class level and grade science lesson. The study was done with 534 students from 6, 7 and 8 grade students of the four secondary school which were chosen by sample from Çifteler, Eskişehir. Scanning model has been used in the study. Kolb Learning Style Inventory (LSI) which was translated into Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was used as a data collecting mean. There are four expressions in each 12 items in this inventory. These four expressions are related to learning form. Data were analyzed by using frequency, percentage value, arithmetic mean, standard deviation, t-test and ANOVA analyze techniques. According to the data obtained; it was found that secondary school students’ have mostly “Assimilating” learning style and they have less “Converging” learning style. Secondary school students’ learning styles varies according to the type of class and success level. Learning forms and components did display difference according to gender, class and success level. Also, when the distribution of students’ learning style to gender were examined, it has been seen that girls and boys have most “Assimilating” and “Diverging” learning style and the least Converging and Accommodating learning style. Significant difference has not occur in RO (Reflective Observation) and AC (Abstract Conceptualiziation) in terms of score means by gender, but significant difference has been found in CE (Concrete Experience) and AE (Active Experimentation). Students’ learning forms and components have been determined according to class grade, it has been found that learning forms and components differ according to class grade (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics