SİBER UZAMIN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ SÖYLEMİ ARACILIĞIYLA GÖZETİM VE DENETİMİN MEŞRULAŞTIRILMASI: TÜRKİYE, ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 409-430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet iletişimin güvenliği için değil de iletişimi kolaylaştırılması için tasarlanmıştır. Bu durum geleneksel anlamda güvenlik anlayışına sahip olan ulus devletler açısından yeni sorunlar doğurmuştur. Ayrıca hem genelde toplumsal örgütlenmenin artan karmaşıklığından hem de özelde ortaya çıkan “siber uzam” alanından kaynaklanan yeni güvenlik tehditlerini beraberinde getirmiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin güvenliğine ilişkin sorunlar siber uzamın güvenliğine ilişkin yeni risk ve tehdit tanımlamalarını da beraberinde getirmiştir. Bu yeni risk ve tehdit tanımlamaları siber uzama yönelik güvenlikleştirme söyleminin inşasına yol açmıştır. Siber uzamı güvenlikleştirme söylemi gözetim ve denetim pratiklerinin meşrulaştırılmasının aracı haline gelmiştir. Bu çalışmada risk ve tehdit kavramsallaştırmaları aracılığıyla inşa edilen siber uzama yönelik güvenlikleştirme söyleminin gözetim ve denetim pratiklerini meşrulaştırmadaki rolünün ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırma ABD; AB ve Türkiye’nin siber güvenlik politika belgelerinin analizi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Politika belgelerinin analizinde hem yazılı ve sözlü dilin sistematik analizinin yapılmasının önemini vurgulayan hem de tarihsel toplumsal bağlamı kapsamlı bir şekilde ele almamıza olanak sağlayan Norman Fairclough’un eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ABD örneği Başkan Obama döneminde yayımlanan politika belgeleriyle sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda ABD’nin 2009 yılında yayımlanan Siber Güvenlik Politika Değerlendirmesi ve 2011 yılında yayımlanan Uluslararası Siber Uzam Stratejisi, Avrupa Birliği’nin (AB) 2013 yılında yayımlanan AB Siber Güvenlik Stratejisi: Açık, Emniyetli ve Güvenli Bir Siber Uzam ve Türkiye’nin ise 2013 yılında yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Internet is designed for to facilitate communication rather than scurity of communication. This situtation has brought new problems for the nation states becuase of having a security concept in the traditional sense. Moreover in general the increasing comlexity of social organization and in particular threats arising from cyber space brings with new security threats. Issues related to the security of information and communication technologies bring together new risk and threat definitions about the security of cyberspace. These new risk and threat definitions has led to the construction of cyber securitization discourse. Cyber securitization discourse has become a tool at legitimizating surveillance and control practices. Within the scope of this study, legitimization of surveillance and control practices through securitization discourse are examined. In this context study is carried out by analysing US, EU and Turkey’s cyber security policy documents. Norman Fairclough’s critical discourse analysis is used as a research method. This method stresses the importance of a systematic analysis of both written and spoken language. And also allows us to adres historical and social context in a comprehensive manner. In this study US example is limited to the published policy documents of US Preseident Obama era. In this regard US Cyber Space Policy Review (2009), US International Cyber Space Strategy, Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace (2013) and Turkey’s National Cyber Security Strategy and 2013-2014 Action Plan (2013) is analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics