YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 529-541
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Okuryazarlık genel anlamda bir disiplin hakkında sahip olunması gereken bilgi ve beceriler olarak ifade edilebilir. Okuryazarlık alanlarından bir tanesi de görsel okuryazarlıktır. Görsel öğelere matematiğin hemen hemen her konusunda rastlanmaktadır. Grafikler, diyagramlar, kavram haritaları ve tablolar sıklıkla öğrenme-öğretme süreçlerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi matematik başarısı açısından önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada incelenen değişkenler matematik başarısı ve öğrencilerin sahip oldukları zekâ türleridir. Ayrıca cinsiyetin öğrencilerin görsel okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Tarama modeli bu çalışmada araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Çoklu zekâ envanteri ve Görsel Okuryazarlık Yeterlikleri Ölçeği araştırmada veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Ayrıca yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi karne notları matematik başarısı değişkeni olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya iki ayrı devlet ortaokulundan toplam yetmiş altı öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler nicel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin görsel okuryazarlık düzeyleri matematik dersindeki akademik başarılarına göre ve zekâ türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Ancak sosyal-bireylerarası zekâ ve mantıksal-matematiksel zekâya sahip daha fazla sayıda öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca yedinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlık düzeyleri ile matematik dersindeki akademik başarıları arasında ve görsel okuryazarlık düzeyleri ile sahip oldukları zekâ türleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Literacy can be expressed in general as information and competencies that required about a discipline. Visual literacy is one of the areas. Visual elements are found in almost every mathematics topics. Graphics, diagrams, concept maps, and tables are often used as the part of the teaching-learning process. Therefore, the development of students' visual literacy skills is an important issue for their mathematics academic achievement. The purpose of the study was to examine the seventh grade students’ visual literacy levels with regard to various variables. The variables examined in this study were mathematics academic achievement, students’ intelligence types. Besides, gender differences on visual literacy levels were investigated. Survey model was determined as the method of the study. Multiple intelligences types scale and visual literacy competencies scale were used for data collection tools. In addition, students’ mathematics course scores in their school report were evaluated as their mathematics academic achievement. Seventy-six students from two different public schools were participated in. Obtained data were analysed quantitatively. Results revealed that there were no significance differences between students’ mathematics academic achievement and their visual literacy levels and their intelligence types and visual literacy levels. However, there were more students that have social-interpersonal intelligence and logical-mathematical intelligence. Besides, meaningful differences were determined between students’ visual literacy competencies according to their genders. Implications for further studies were presented related to these results.

Keywords