İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLİK ALGISI KAVRAMI

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : İngiliz Dili Eğitimi
Number of pages: 493-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen öz-yeterliliği kavramı, öğretmenlerin meslekleri içinde tanımlanmış olan görevleri tamamlama yetileri hususundaki şahsi yargıları üzerinde oldukça önemli bir rol oynayan çok yönlü bir yapıdır. Öz yeterlik kavramının gelişiminin izleri öğretmenlerin öğretmen adaylığı döneminde aldıkları eğitim ve bu eğitimi değerlendirmedeki bakış açılarında gözlenebilmesi mümkündür. Yapılan mevcut çalışmada İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlikleri hakkındaki inançları üzerine odaklanılmıştır. Çalışmaya büyük bir Türk üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 34 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen Öz-yeterlik Algı Ölçeği”nin uzun formu kullanılmıştır. Ölçek kullanımıyla elde edilen bulgular, İngilizce Öğretmenliği adaylarının yüksek seviyede öğretmen özyeterlik algısına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Verilerin detaylı incelenmesi sonucunda kadın ve erkek öğretmen adayları açısından cinsiyetin öz-yeterlik inanç seviyesi için bir belirteç olmadığı görülmüştür. Katılımcılar yapılan odak grubu çalışmasında da, mevcut koşullarını oldukça açık bir şekilde yorumlayabildiklerini söylemişler ve kendilerinin yeterlik inançlarını desteklerini düşündükleri aday öğretmen yetiştirme programının birçok bileşeninden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmen adayları öğretim programları boyunca almış oldukları derslerin ve yapmış oldukları uygulamaların dil öğrenimi ve öğretimi hakkında daha önceden sahip oldukları inanç ve düşüncelerinin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma özyeterlik kavramıyla ilgili öğretmen adaylarıyla gelecekte yapılabilecek çalışma öneriyle son bulmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of teacher self-efficacy is a multifaceted construct which assumes a principal role in teachers’ personal judgements of their capabilities for accomplishing prescribed tasks. The traces of the development of the self-efficacy concept of teachers’ can be traced in the pre-service education periods and how they evaluated the quality of that education. The present paper concentrates on examining the self-efficacy beliefs of pre-service teachers of English Language teaching. The participants of the study were 34 pre-service teachers studying at the English Language Teaching Department of a large public university in Turkey. For data collection the long form version of “Teachers’ Sense of Efficacy Scale” developed by Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2001) and focus group discussion were used. The findings revealed that the pre-service English teachers held high levels of self-efficacy beliefs; further investigations revealed that gender was not an indicator of self-efficacy belief level for male or female teacher candidates. The focus group study has shown that the participants were clearly aware of their existing conditions and were satisfied with most components of the pre-service teacher education program that supported their efficacy beliefs. The prospective teachers also mentioned that the practices implemented and the courses in the program helped them to reshape their former beliefs and thoughts about language learning and teaching. The study concludes with the suggestions for further research to be carried out with pre-service teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics