BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 383-398
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) üstün yetenekli beşinci sınıf öğrencileri ile ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma düzeylerini metin birimleri açısından belirlemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik gibi çeşitli yönlerden yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuklar üstün yetenekli olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim, “Bilim ve Sanat Merkezleri” tarafından verilmektedir. Bu merkezlerde öğrenciler; uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerindeki BİLSEM’lerde öğrenim gören 145 üstün yetenekli beşinci sınıf öğrencisi ile yine bu illerin il merkezlerindeki ortaokullarda öğrenim gören 140 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen ve alan uzmanları tarafından on farklı konu içerisinden öğrenciler için en uygun üç konu belirlenmiştir. Öğrencilerden bu üç konudan birsini seçerek bir öykü yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin yazdıkları öykülerin değerlendirilmesinde “Hikâye Elementleri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üstün yetenekli beşinci sınıf öğrencileri ile ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin yazdığı öykülerde; ana karakter, mekân, başlatıcı olay, amaç, girişim ve sonuç birimleri açısından üstün yetenekli öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üstün yetenekli beşinci sınıf öğrencilerin öyküleyici metin birimlerine ilişkin puan ortalamalarında kızlarla erkekler arasında kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This is a descriptive study which aimed to identify narrative text writing levels of the gifted 5th graders at science and art centers (BİLSEM) and secondary school 5th graders in terms of text elements. The children who are superior to their peers with regard to various characteristics such as intelligence, creativity, art and leadership, and are described to give an outstanding performance by the experts. Today, education for the gifted students is provided by “Science and Art Centers”. The students are trained in the fields of adaptation, support education, the way to be aware of their skills and project production/management. The sample of the study which was conducted in a descriptive correlational survey model consisted of 145 gifted 5th graders studying at science and art centers in Gaziantep, Hatay and Kahramanmaraş and 140 5th graders studying at secondary schools in the same cities in 2013-2014 academic year. The most suitable three subjects out of ten were decided for children by teachers and domain experts. The students were asked to write a narrative text after choosing one of those three topics. “Story Elements Rating Scale” was applied for evaluating the stories written by the students. It was found out in the study that there was significant difference in the stories written by the gifted students and secondary school 5th graders in favor of the gifted students with respect to main character, setting, precipitating incident, aim, attempt and conclusion. Furthermore, statistically significant difference in favor of the girls was determined in mean scores of the girls and boys regarding use of narrative text elements.

Keywords